Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0286/GA, 24 mei 2017, beroep
Uitspraakdatum:24-05-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 17/286/GA

betreft: [klager] datum: 24 mei 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 januari 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Almere,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Almere in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. M.W. Bouwman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet verstrekken van halalmaaltijden gedurende drie maanden
(AB-2016-762).

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager heeft in de periode van 20 juli 2016 tot en met 20 oktober 2016 geen halalmaaltijden verstrekt gekregen.

De directeur heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Er is geen rapportage, dagjournaal of iets dergelijks waaruit blijkt dat klager zich heeft beklaagd over het feit dat hij geen halalvoeding heeft
gekregen. Er kan dus vanuit worden gegaan dat klager halalvoeding heeft gekregen.

3. De beoordeling
Nu klager in beroep heeft aangegeven dat zijn beklag ziet op de periode van 20 juli 2016 tot en met 20 oktober 2016 kan hij alsnog worden ontvangen in zijn beklag.

Inhoudelijk overweegt de beroepscommissie als volgt. Op klagers registratiekaart en op de voedingslijsten van 18 augustus 2016 en 1september 2016 staat aangegeven dat klager halalmaaltijden wenst te ontvangen. Het is niet aannemelijk geworden dat
klager
in de periode van 20 juli 2016 tot en met 20 oktober 2016 geen halalmaaltijden gekregen heeft. Het beklag zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van S.C. Vogel, secretaris, op 24 mei 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven