Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0183/GA, 17 mei 2017, beroep
Uitspraakdatum:17-05-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 17/183/GA

betreft: [klager] datum: 17 mei 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Zwaag,

gericht tegen een uitspraak van 9 januari 2017 van de beklagcommissie bij voornoemde locatie gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 april 2017, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad, is gehoord [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de locatie Zwaag.

Klager heeft afstand gedaan van het recht om ter zitting gehoord te worden.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft, voor zover in beroep van belang, de arbeidsgeschiktheidsbevinding van klager (ZW 2016-233).

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en de directeur opgedragen een nieuwe beslissing te nemen op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is uitgesloten van de arbeid in verband met een onjuiste werkhouding, improductiviteit en het niet opvolgen van instructies van het personeel. Omdat door klager is aangevoerd dat zijn gedrag terug te voeren is op
vermoeidheidverschijnselen die hij zou ondervinden door een hoge bloeddruk heeft de voorzitter van de beklagcommissie onderzoek laten doen naar klagers geneesmiddelengebruik door een medisch lid van de commissie van toezicht. Dit onderzoek leidde tot
de conclusie dat de vermoeidheidsklachten inderdaad veroorzaakt kunnen worden door klagers bloeddruk en zijn medicijngebruik. Op die grond is het beklag gegrond verklaard.
In 1.6.1 van de uitspraak is gesteld dat een brief is verstuurd waarin de bevindingen met betrekking tot klagers medicijngebruik worden uiteengezet. Deze brief is door de directeur niet ontvangen. Het had op de weg van de commissie van toezicht
gelegen om klager niet-ontvankelijk te verklaren in het beklag en de klacht voor te leggen aan de medisch adviseur. Klager is door de inrichtingsarts geschikt bevonden om te werken. De medische dienst en het medisch lid van de commissie van toezicht
verschillen van inzicht. Er is sprake van een medisch oordeel ook al wordt in 6.8 van de uitspraak overwogen dat dit niet het geval is.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De onder 1.6.1 in de uitspraak van de beklagcommissie vermelde brief is opgevraagd bij het secretariaat van de beklagcommissie en toegestuurd aan klager en de directeur.

Het arbeidsgeschikt bevinden van klager betreft geen door of namens de directeur genomen beslissing, maar medisch handelen, en hiertegen kan geen beklag als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw worden ingesteld. De beroepscommissie zal in
zoverre de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in het beklag.
Nu klager inmiddels niet meer in de locatie Zwaag maar in de p.i. Nieuwegein verblijft, zal de beroepscommissie de klacht niet ter bemiddeling voorleggen aan het hoofd van de medische dienst van de locatie Zwaag, maar de klacht rechtstreeks doorzenden
aan de medisch adviseur.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en stuurt de klacht door aan de medisch adviseur.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M. Soffers, voorzitter, mr. E. Lucas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 17 mei 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven