Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1553/GB, 17 mei 2017, beroep
Uitspraakdatum:17-05-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 17/1553/GB

Betreft: [klager] datum: 17 mei 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K. Bruns, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 mei 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het verzoek van klager tot uitstel gericht tegen de oproep zich op 18 mei 2017 te melden in de gevangenis van de locatie Sittard afgewezen.

2. De feiten
Bij beslissing van 30 maart 2017 heeft de selectiefunctionaris klager opgeroepen zich op 4 mei 2017 te melden bij de locatie Sittard. Op 7 april 2017 is namens klager verzocht om uitstel van de melddatum in verband met ziekenhuisafspraken op 4 en 11
mei
2017. Op 19 april 2017 heeft de selectiefunctionaris eenmalig uitstel verleend en heeft de nieuwe melddatum bepaald op 18 mei 2017. Klager heeft op 10 mei 2017 opnieuw om uitstel verzocht. Bij beslissing van 11 mei 2017 is dit verzoek afgewezen.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager lijdt aan acute gezondheidsklachten. Hij heeft onder meer maag- en slokdarmklachten. Tevens heeft hij problemen met zijn ademhaling en lijdt hij aan een inwendige
schimmelinfectie. Tot op heden is nog geen diagnose gesteld. Voor het vaststellen van afwijkingen of aandoeningen heeft klager op 4 mei 2017 een oproep ontvangen voor een gastroscopie-onderzoek in het ziekenhuis op 29 mei 2017. De uitslag van het
onderzoek zal mogelijk aanleiding geven tot nadere onderzoeken of behandeling. Klager verwacht dan ook dat hij na 29 mei 2017 diverse ziekenhuisafspraken zal hebben. Volgens hem is dan ook sprake van zeer dringende omstandigheden waarmee hij geen
rekening heeft kunnen houden. Tevens is sprake van zwaarwegende belangen die uitstel rechtvaardigen. De selectiefunctionaris gaat in de bestreden beslissing voorbij aan de ernstige gezondheidsklachten die klager op dit moment ervaart. Bovendien heeft
klager geen invloed op de planning van het gastroscopie-onderzoek gehad. Ten slotte begrijpt klager niet waarom ingeplande doktersafspraken wel aanleiding hebben gevormd voor de selectiefunctionaris voor het verlenen van uitstel en de ingeplande
afspraak op 29 mei 2017 niet.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Slechts in bijzondere omstandigheden wordt uitstel verleend. Klager heeft geen bewijsstukken overgelegd van de ernstige /acute
gezondheidsklachten behalve de brief met de afspraak in het ziekenhuis. Gelet hierop is niet duidelijk hoe ernstig of acuut de gezondheidsklachten zijn. Voor wat betreft de afspraak op 29 mei 2017 voert de selectiefunctionaris aan dat klager zich,
nadat
hij zich heeft gemeld in de inrichting, tot de directeur van de inrichting kan wenden en een verzoek om verlof kan indienen. Voorts beschikt de inrichting over een medische dienst waar klager terecht kan met medische hulpvragen.

4. De beoordeling
4.1. De beroepscommissie stelt vast dat de selectiefunctionaris aan klager op 19 april 2017 eenmaal uitstel van zijn meldplicht heeft verleend tot 18 mei 2017 in verband met afspraken in het ziekenhuis. Klager heeft op 10 mei 2017 opnieuw om uitstel
van zijn meldplicht verzocht.

4.2 De noodzaak tot tenuitvoerlegging staat voorop. De omstandigheid dat klager lichamelijke klachten heeft en hiervoor op 29 mei 2017 een afspraak in het ziekenhuis heeft, is geen reden klager uitstel van zijn meldplicht te verlenen. Klager heeft
onvoldoende feitelijk onderbouwd dat sprake is van ernstige dan wel acute gezondheidsklachten. Klager kan bij de directeur van de locatie Sittard een verzoek indienen tot het tijdelijk verlaten van de inrichting voor de ziekenhuisafspraak op 29 mei
2017
(en eventuele vervolgafspraken). Bovendien is in de inrichting een medische dienst waar klager terecht kan. Klager kan ook via de inrichtingsarts om een begeleid bezoek aan het ziekenhuis verzoeken. De omstandigheid dat de selectiefunctionaris aan
klager eerder wel eenmalig uitstel van de meldplicht heeft verleend in verband met ziekenhuisafspraken, maakt dit niet anders. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 17 mei 2017

secretaris voorzitter

Naar boven