Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0389/GM, 26 april 2017, beroep
Uitspraakdatum:26-04-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 17/389/GM

betreft: [klager] datum: 26 april 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 23 januari 2017 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 april 2017, gehouden in de p.i. Vught, is klagers raadsman mr. H.H. Gerdes gehoord.

Klager, die in vrijheid is gesteld, heeft zich gemeld bij de voorportier van de p.i. Vught maar is niet toegelaten tot de p.i. omdat hij geen identiteitsbewijs kon tonen.

De inrichtingsarts van de p.i. Leeuwarden is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 1 januari 2017, betreft de wijziging van klagers medicatie zonder overleg met hem.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Door en namens klager is het volgende aangevoerd. Klager is gedetineerd sinds 5 oktober 2016. In de p.i. Almere kreeg hij de medicatie die hij buiten en bij voorafgaande detentie(s) ook ontving: 4 x 10 mg. Ritalin en 2 x 200 mg. Seroquel. Bij
binnenkomst in de p.i. Leeuwarden op 24 oktober 2016 heeft klager aangegeven dat Concerta niet goed werkte samen met Seroquel. Klager heeft met de verpleegkundige afgesproken om Concerta in plaats van Ritalin een week te proberen. Na drie dagen heeft
hij gezegd dat het niet werkte. De dosis is met klagers instemming verhoogd. Na een week heeft hij aangegeven dat het niet goed werkte en dat zijn schema in de war was geraakt. Afgesproken is om Concerta volgens het Ritalinschema in te nemen. Hij kreeg
een variant van Concerta en die hielp beter, maar na drie dagen heeft hij weer Concerta ontvangen. Op het spreekuur bij de inrichtingsarts heeft klager aangegeven dat de soort medicatie zonder plastic laagje iets beter werkte en kon de inrichtingsarts
wel medicatie voorschrijven. Na drie dagen veranderde de medicatie opnieuw. Volgens de medische dienst bestond de gewenste soort medicatie niet. Dit is drie weken zo doorgegaan. Klager heeft de psychiater gesproken maar die had er blijkbaar lak aan. Op
23 december 2016 zag hij het niet meer zitten en heeft hij scheermesjes ingeslikt. Hij wordt geestelijk en lichamelijk mishandeld. Ritalin en Seroquel zijn buiten door een deskundige voorgeschreven. De verpleegkundige mag niet zomaar zijn medicatie
wijzigen. Klager is gezegd dat hij anders geen medicatie zou krijgen. Klager heeft aangegeven dat het gebruik van Concerta in plaats van Ritalin zijn psychische stabiliteit in de war brengt. Het inslikken van scheermesjes was een wanhoopsdaad en geen
suïcidepoging. Voorafgaande aan de wijziging van de medicatie heeft geen overleg met klager plaatsgevonden.

Namens de inrichtingsarts is het volgende standpunt ingenomen.
Het omzetten van Ritalin naar Concerta is op de juiste gronden gedaan. Dit is afspraak binnen DJI. Het zal klager zijn uitgelegd dat in beginsel alle snelwerkende middelen worden omgezet naar middelen met een vertraagde afgifte. Opvallend is dat klager
het gebruik van Concerta in combinatie met Seroquel niet lijkt te bespreken met de psychiater. Het effect van Concerta kan veroorzaakt worden door de dosering en klager had over de dosering kunnen overleggen met de psychiater en de medische dienst.
Aanpassing van de dosering en het op één moment innemen van de medicatie zijn te verkiezen boven het meermalen per dag een tablet innemen. Geadviseerd wordt om dit te bespreken met de medische dienst.
3. De beoordeling
Door de medisch adviseur is gesteld dat de omzetting van Ritalin naar Concerta klager zal zijn uitgelegd. Door klager is gesteld dat de wijziging van de medicatie niet met hem is besproken. Uit zijn medische gegevens valt dit ook niet op te maken en de
beroepscommissie heeft ter zitting de arts niet over zijn beleid in dezen kunnen bevragen. De beroepscommissie acht onvoldoende aannemelijk geworden dat de - op zichzelf aanvaardbare - wijziging van de medicatie door
de arts met klager is besproken en aan klager is uitgelegd, hetgeen aan de inrichtingsarts kan worden verweten. De beroepscommissie
komt gelet op het vorenstaande tot het oordeel dat het handelen door of namens de inrichtingsarts moet worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard. De beroepscommissie acht
termen aanwezig om aan klager een financiële tegemoetkoming van € 25,= toe te kennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en bepaalt de aan klager ten laste van de p.i. Leeuwarden toekomende tegemoetkoming op € 25,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, dr. ing. C.J. Ruissen en drs. J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 26 april 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven