Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/4083/GA, 24 april 2017, beroep
Uitspraakdatum:24-04-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/4083/GA

betreft: [klager] datum: 24 april 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.W.M. Hopmans, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 6 december 2016 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 maart 2017, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, zijn gehoord klagers raadsvrouw mr. C.G.J.E. Lut, en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel.
Klager heeft afstand gedaan van het recht om ter zitting te worden gehoord. Als toehoorder was aanwezig [...], die in het kader van haar middelbare schoolopleiding een maatschappelijke stage loopt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering klager een spelcomputer (Xbox 360) te laten invoeren
(IJ-2016-396).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt – samengevat en zakelijk weergegeven – toegelicht. Op grond van artikel 4.5.1 van de Huisregels is het een gedetineerde toegestaan een verzegelde spelcomputer
onder zijn berusting te hebben. Bij de invoer van een spelcomputer dient beoordeeld te worden of de spelcomputer een zend-, ontvangst- of dataopslagmogelijkheid bevat, of dat die mogelijkheid onklaar is gemaakt. De directeur dient dus specifiek
onderzoek te (laten) doen en kan niet volstaan met een algemeen verbod op het invoeren van een Xbox 360. Er is sprake van een beklagwaardige beslissing. Verwezen wordt naar RSJ 11 oktober 2013, 13/1878/GA en RSJ 15 november 2011, 11/1806/GA. Klagers
spelcomputer, die door de penitentiaire inrichting Leeuwarden is aangeschaft, kan niet worden aangemerkt als opname-, communicatie-, en/of filmapparatuur, omdat deze mogelijkheden destijds onklaar zijn gemaakt door de firma Strijbosch.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep als volgt – samengevat en zakelijk weergegeven – toegelicht. Het doet niet ter zake of klagers spelcomputer onklaar is gemaakt, omdat het bezit van een Xbox 360
op grond van artikel 4.5.1.8 van de Huisregels verboden is en standaard wordt geweigerd. In geen enkele inrichting is dit type Xbox toegestaan, dat standaard is uitgerust met een usb-aansluiting. Er is sprake van een continue technologische
ontwikkeling. De Xbox 360 vormt een te groot risico, met name wat betreft wifimogelijkheden. Er zijn oudere typen Xbox-en die wel worden toegestaan, omdat deze eenvoudiger en makkelijker te controleren zijn. Het is de technici van de inrichting niet
gelukt om de Xbox 360 te doorgronden. De firma Strijbosch heeft bovendien aangegeven dat de DVD en LAN functionaliteiten van klagers spelcomputer niet zijn verzegeld.

3. De beoordeling
Namens klager is in beroep verzocht klagers Xbox 360 (ter zitting) te testen op al dan niet werkende functionaliteiten. De beroepscommissie wijst dit verzoek af, omdat zij zich voldoende ingelicht acht om op het beroep te beslissen.

In de huisregels van de penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel staat in artikel 4.5.1.3 als toegestaan voorwerp onder meer genoemd “spelcomputer”. In artikel 4.5.1.1 staat als verboden voorwerp onder meer genoemd “spelcomputers met USB
aansluiting”.
In artikel 4.5.1.8 is het volgende bepaald: “Het is de gedetineerden niet toegestaan [...] draadloze spelcomputers waarbij communicatiepoorten en Cd-rom en/of Dvd-speler onderdeel uitmaken van het apparaat, etc. in te voeren dan wel op cel te hebben”.

Het klaagschrift is gericht tegen de weigering klager een Xbox 360 te laten invoeren. Uit de stukken maakt de beroepscommissie op dat deze spelcomputer beschikt over DVD en LAN functionaliteiten, die overigens volgens de firma Strijbosch niet zijn
verzegeld. Een draadloze LAN functionaliteit veronderstelt de aanwezigheid van een USB aansluiting. Gelet hierop en op hetgeen is vermeld in de artikelen 4.5.1.1 en 4.5.1.8 van de huisregels beklaagt klager zich over algemene in de inrichting geldende
regels. Tegen een algemene regel staat in beginsel geen beklag open, tenzij die regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving. Daarvan is niet gebleken. Gelet hierop zal de beroepscommissie het beroep ongegrond verklaren en klager alsnog
niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, drs. H. Heddema en drs. M.J. Selnick Marzullo, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Boerhof, secretaris, op 24 april 2017

secretaris voorzitter

Naar boven