Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0378/TA, 4 mei 2017, beroep
Uitspraakdatum:04-05-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 17/378/TA

betreft: [klager] datum: 4 mei 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van de Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 24 januari 2017 van de beklagcommissie bij de inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 5 april 2017, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, is namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting gehoord
[...], juridisch medewerker.
Als toehoorder is aanwezig [...], werkzaam bij de Raad.
Klager heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om ter zitting te worden gehoord.

Namens het hoofd van de inrichting is ter zitting een afschrift van een gespecificeerde telefoonrekening over de periode van 19 september 2016 tot en met 31 oktober 2016 overgelegd. Een kopie hiervan is aan klager verzonden.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet verstrekken van een gespecificeerde telefoonrekening (PN-2016-142).

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en klager geen tegemoetkoming toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van het hoofd van de inrichting en klager
Door en namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – samengevat en zakelijk weergegeven – toegelicht. Verpleegden kunnen op twee manieren bellen; zelfstandig met een telefoonkaart of
via de afdeling Beveiliging en Communicatie. In het laatste geval worden de naam, het gebelde telefoonnummer, de datum en de verbruikte tikken handmatig door een medewerker van de afdeling Beveiliging en Communicatie geregistreerd. Aan het eind van de
maand worden de telefoonkosten berekend aan de hand van de verbruikte tikken. Eén tik bedraagt zes eurocent. Verpleegden krijgen (alleen) een afschrift van de gemaakte belkosten. Een gespecificeerd overzicht van de gebelde nummers en de verbruikte
tikken per gesprek wordt alleen op verzoek verstrekt, omdat het maken van gespecificeerde overzichten arbeidsintensief is. Het telefoonsysteem is verouderd. Op 2 maart 2017 is klager een gespecificeerde telefoonrekening verstrekt. Een afschrift hiervan
is ter zitting aan de beroepscommissie overgelegd. Niet duidelijk is geworden waarom de gespecificeerde telefoonrekening niet eerder aan klager is verstrekt.

Klager heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt op basis van de stukken, waaronder het verweerschrift van het hoofd van de inrichting van 5 januari 2017, en het verhandelde ter zitting vast dat klager heeft verzocht om een gespecifieerde telefoonrekening en dat zijn mentor
dat zou uitzoeken. Klager heeft niet willen wachten op een terugkoppeling en/of beslissing van zijn mentor op dit verzoek, maar hij heeft direct een klacht ingediend. Gelet hierop is de beroepscommissie van oordeel dat het beklag niet is gericht tegen
een door of namens het hoofd van de inrichting genomen beslissing noch tegen de weigering een beslissing te nemen. Om deze reden kan klager niet worden ontvangen in zijn beklag. Overigens heeft klager, zij het pas in maart 2017, alsnog een
gespecificeerde telefoonrekening verstrekt gekregen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester en drs. M.J. Selnick Marzullo, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Boerhof, secretaris, op 4 mei 2017

secretaris voorzitter

Naar boven