Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0015/GB, 8 mei 2017, beroep
Uitspraakdatum:08-05-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 17/0015/GB

Betreft: [klager] datum: 8 mei 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. K. Valkeneers, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 november 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is op 31 maart 2017 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen van de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de locatie Ter Peel naar het huis van bewaring van de locatie Roermond ongegrond
verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 12 oktober 2015 gedetineerd. Hij verbleef in de z.b.b.i. van de locatie Ter Peel. Bij beslissing van 24 november 2016 is hij geplaatst in het huis van bewaring van de locatie Roermond en vervolgens in de gevangenis van de locatie
Sittard, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft een officiële waarschuwing gekregen voor het niet goed opladen van zijn enkelband. Klager verblijft voor het eerst in detentie en het was ook de eerste keer dat hij een enkelband droeg. Aan klager was meegedeeld dat het opladen twee tot
drie uur duurt en dat het opladen is voltooid als het lampje groen brandt. Maar dat bleek niet voldoende te zijn, de enkelband moest ook gaan trillen. Het is tweemaal voorgekomen dat de enkelband is uitgevallen. Daarvan heeft klager melding gedaan en
dit zou uitgezocht worden, maar hij heeft daarover niets meer gehoord.
Klager volgde de leefstijltraining in de inrichting in Sittard. De laatste bijeenkomst was extra ingepland. Klager dacht dat de bijeenkomst om 9.30 uur begon en meldde zich om 9.00 uur bij de portier. Hij was echter te vroeg en na overleg tussen de
portier en casemanager werd klager meegedeeld dat hij zich om 13.30 uur weer moest melden. Hij overlegde toen met de portier wat hij in de tussentijd zou gaan doen. Hij kon niet terug naar Ter Peel, want hij had slechts geld meegekregen voor een
retourtje. Klager komt zelf uit Sittard en besloot in de tussenliggende periode naar huis te gaan. Om 13.30 uur meldde hij zich weer bij de portier. Toen bleek dat de leefstijltraining al om 13.00 uur was begonnen en dat klager dus te laat was. Dit had
verder geen gevolgen; hij mocht gewoon deelnemen aan de bijeenkomst. Hij heeft de training met succes afgerond. Na de training keerde hij terug naar Ter Peel. Het weekend daarna is hij ook nog met verlof geweest.
Op maandag werd hem ineens meegedeeld dat hij overgeplaatst werd naar Roermond. Klagers naderende voorwaardelijke invrijheidstelling is niet meegenomen bij deze beslissing. De beslissing is gebaseerd op miscommunicatie. Klager benadrukt dat hij het
betreurt dat het zo gelopen is en dat hij geen kwaad in de zin had.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De directie heeft een selectieadvies opgesteld waarin klager wordt voorgesteld voor plaatsing in een normaal beveiligde inrichting omdat hij zich niet heeft gehouden aan afspraken. Vanaf het begin zijn er problemen geweest met betrekking tot het niet
goed of onvoldoende opladen van het GPS-bandje, met als gevolg dat hij tot twee keer toe volledig onzichtbaar is geworden na totale uitval. Vanwege een opgelegd locatieverbod is het belangrijk klager te kunnen volgen, mede omdat ernstig rekening dient
te worden gehouden met de belangen van het slachtoffer van het door klager gepleegde delict. Op 15 november 2016 heeft klager daarvoor een officiële waarschuwing gekregen. Op 18 november 2016 heeft klager een tweede rapport gekregen wegens het niet
opvolgen van de geldende regelgeving inzake het verblijf in de z.b.b.i.. De selectiefunctionaris heeft geen redenen te twijfelen aan de inhoud en juistheid van de opgestelde adviezen. Raadpleging van verschillende routeplanners heeft duidelijk gemaakt
dat de reistijd van drie uren van Sittard naar Ter Peel niet kan worden verantwoord.

4. De beoordeling
Uit een schriftelijk verslag van 15 november 2016 van de directeur van de locatie Ter Peel volgt dat klager meermalen zijn enkelband onvoldoende heeft opgeladen. Daardoor is in ieder geval tweemaal de enkelband volledig uitgevallen en was klager niet
te
traceren. Klager heeft hiervoor een officiële waarschuwing gekregen. Verder blijkt uit de beschikking van de ordemaatregel van 21 november 2016 dat klager zich op 17 november 2016 op een niet te verantwoorden tijdstip voor zijn leefstijltraining bij de
locatie Sittard heeft gemeld. Wegens het meermalen overtreden van de voorwaarden heeft de directeur klager voorgedragen ter herselectie. Klager heeft toegelicht dat hij voor de eerste keer in detentie verblijft en dat aan hem onvoldoende duidelijk is
uitgelegd op welke wijze de enkelband opgeladen dient te worden. Dat is echter mogelijk een excuus voor één keer, maar niet voor twee overtredingen. Gelet op vorengaande kan, naar het oordeel van de beroepscommissie, de op de onder 3.2 genoemde gronden
gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 8 mei 2017.

secretaris voorzitterkorth

Naar boven