Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1227/STA, 14 april 2017, schorsing
Uitspraakdatum:14-04-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 17/1227/STA

Betreft : [verzoeker] datum: 14 april 2017

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de Pompestichting, locatie Zeeland, verder de inrichting te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van het hoofd van de inrichting van 8 maart 2017, inhoudende dat
verzoeker
wordt verplicht tot het op 14 april 2017 ondergaan van een volgend depot binnen de onvrijwillige geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 16b, aanhef en onder a, Bvt (verder: a-dwangbehandeling) voor de duur van drie maanden waartoe op 8 maart
2017 is beslist.

De voorzitter heeft het verzoekschrift tevens aangemerkt als beroepschrift en voorts kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van het hoofd van voornoemde inrichting van
13 april 2017, alsmede van dossier 17/803/STA betreffende het eerdere schorsingsverzoek van verzoeker.

1. De standpunten
Verzoeker heeft het verzoek als volgt toegelicht.
De beweringen van de inrichting over verzoekers aandoeningen en diagnose zijn niet waar. De inrichting kan die beweringen niet bewijzen. Verzoeker heeft het hoofd van de inrichting en de behandelaars schriftelijk vragen voorgelegd, die tot op heden nog
niet zijn beantwoord. Verzoeker vindt het logisch dat zijn vragen eerst worden beantwoord voordat a-dwangbehandeling ten uitvoer wordt gelegd.

Uit de inlichtingen van het hoofd van de inrichting komt het volgende naar voren.
In het kader van het eerdere schorsingsverzoek van verzoeker tegen de beslissing van
8 maart 2017 tot toepassen van a-dwangbehandeling is uiteengezet waarom het gevaar dat verzoekers stoornis veroorzaakt niet binnen een redelijke termijn kan worden weggenomen zonder een a-dwangbehandeling. Het is noodzakelijk dat verzoeker gedurende
drie maanden iedere vier weken een depot Paliperidon (Xeplion) injectiesuspensie
100 mg/ml krijgt toegediend.

2. De beoordeling
De voorzitter overweegt dat verzoeker om schorsing vraagt van toediening van het tweede depot krachtens de beslissing tot het starten van a-dwangbehandeling die op 8 maart 2017 voor de duur van drie maanden is genomen.
De beslissing van 8 maart 2017 is reeds onderwerp geweest in een eerdere schorsingsprocedure (RSJ 14 maart, 17/803/STA), waarbij het schorsingsverzoek is afgewezen. Er is geen sprake van nieuwe feiten of omstandigheden die thans tot een ander zouden
moeten leiden. Verzoeker kan daarom niet worden ontvangen in zijn verzoek.
Ten overvloede wordt nog overwogen dat het beroep 17/804/TA tegen de startbeslissing van 8 maart 2017 door de beroepscommissie wordt behandeld ter zitting van 24 april 2017.

3. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in het verzoek.

Aldus gegeven door mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, voorzitter, in tegenwoordigheid van
mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 14 april 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven