Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0322/GA, 14 april 2017, beroep
Uitspraakdatum:14-04-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 17/322/GA

betreft: [klager] datum: 14 april 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. R.B.M. Poppelaars, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 januari 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Nieuwegein in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de visitatie van klager met geopende celdeur (NM2016/946).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. De uitspraak van de beklagrechter waaruit blijkt dat p.i.w.-ers ervoor zorg dienen te dragen voor een afgesloten ruimte tijdens
visitatie, ongeacht de houding en het gedrag van de gedetineerde, is innerlijk tegenstrijdig. Niet valt te bezien waarom deze zorgplicht (nog) niet zou hebben bestaan ten tijde van klagers visitatie. Klager wenst gehoord te worden.

Door de directeur is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht. Klager heeft, wetende dat de celdeur openstond, op eigen initiatief handelingen verricht welke passen bij een visitatie. In
de gegeven situatie was geen tijd voor het sluiten van de celdeur gezien de handelingen elkaar direct opvolgden. Voorts kan niet gesproken worden van een uitgevoerde visitatie aangezien hiervoor geen opdracht is gegeven aan klager.

3. De beoordeling
Klager heeft verzocht gehoord te worden. De beroepscommissie wijst dit verzoek, dat niet is onderbouwd, af nu zij zich op basis van de stukken voldoende ingelicht acht om op het beroep te beslissen.

Ingevolge artikel 29, derde lid, van de Pbw dient onderzoek aan het lichaam op een besloten plaats te worden uitgevoerd. Vast staat dat klager is gevisiteerd op zijn cel met geopende deur. Voordat de visitatie evenwel plaatsvond en de deur nog niet
gesloten was, liet klager zijn broek al zakken. Ook al had klager met de voorbereiding van de visitatie kunnen wachten totdat de deur gesloten was, het personeel had alvorens de visitatie daadwerkelijk uit te voeren de deur moeten sluiten. Gesteld noch
gebleken is dat de omstandigheden zodanig waren dat de visitatie niet met gesloten deur kon plaatsvinden.
De beroepscommissie is van oordeel dat de directeur verantwoordelijk is voor het op correcte wijze uitvoeren van visitaties. Gelet op dit uitgangspunt acht de beroepscommissie de gang van zaken bij deze visitatie in strijd met artikel 29, derde lid,
van
de Pbw. Zij zal derhalve het beroep gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren. Zij ziet aanleiding klager, gelet op alle omstandigheden van het geval, een tegemoetkoming toe te kennen en
bepaalt de hoogte daarvan op € 5,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van S.C. Vogel, secretaris, op 14 april 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven