Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0835/GB, 11 april 2017, beroep
Uitspraakdatum:11-04-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 17/835/GB

Betreft: [Klager] datum: 11 april 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.L. van Gaalen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 maart 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Roermond ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager was sedert 27 juli 2016 gedetineerd. Hij verbleef in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de locatie Ter Peel. Op 16 februari 2017 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Roermond, waar een regime van beperkte
gemeenschap geldt. Op 22 maart 2017 is klager in vrijheid gesteld.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager betwist harddrugs te hebben gebruikt en vermoedt dat de urinecontrole onjuist is uitgevoerd. Als gevolg van de positieve urinecontrole is aan hem een ordemaatregel opgelegd. Hiertegen heeft hij een klacht ingediend bij de Commissie van Toezicht,
maar een datum waarop deze inhoudelijk zal worden behandeld, is niet bekend.
De selectiefunctionaris stelt er vanuit te gaan dat de urinecontrole juist is uitgevoerd. Klager meent echter dat de selectiefunctionaris de informatie van de directeur ten minste marginaal dient te toetsen. Nu de selectiefunctionaris dit heeft
nagelaten, kan de bestreden beslissing volgens klager niet in stand blijven. Namens klager is om een financiële tegemoetkoming verzocht.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Het is niet aan de selectiefunctionaris na te gaan of een urinecontrole juist is uitgevoerd. Klager heeft positief gescoord op het gebruik van harddrugs, zodat hij niet langer aan de voorwaarden voor een verblijf in een z.b.b.i. voldoet en – conform
het
drugsontmoedigingsbeleid – voor een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap is geselecteerd.

4. De beoordeling
4.1. Hoewel klager inmiddels in vrijheid is gesteld, zal de beroepscommissie het beroep inhoudelijk beoordelen, nu namens klager om een financiële tegemoetkoming is verzocht.

4.2. De gevangenis van de locatie Roermond is een gevangenis voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.3. Klager, die in eerste aanleg is veroordeeld, kon in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap worden geplaatst.

4.4. Klager is op 6 januari 2017 in de z.b.b.i. van de locatie Ter Peel geplaatst. Op 6 februari 2017 heeft hij bij een urinecontrole positief gescoord op het gebruik van harddrugs. Als gevolg daarvan is hij op 16 februari 2017 overgeplaatst naar de
gevangenis van de locatie Roermond. Uit het selectieadvies van de directeur van de locatie Ter Peel komt naar voren dat klager een herhalingsonderzoek heeft aangevraagd, waarvan de uitslag eveneens positief was. De klacht die klager tegen de
ordemaatregel, die naar aanleiding van de positieve urinecontrole is opgelegd, heeft ingediend, is nog niet inhoudelijk behandeld. Gelet hierop kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van
alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 11 april 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven