Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0162/GA, 10 april 2017, beroep
Uitspraakdatum:10-04-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 17/162/GA

betreft: [klager] datum: 10 april 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 december 2016 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, betreffende het niet uitreiken van een beklagformulier (VU-2016-002232),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk in zijn beklag verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Vught in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. K. Karakaya om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
De weigering om tijdig beklagformulieren aan klager uit te reiken is een namens de directeur genomen beslissing. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie derhalve vernietigen en klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

Inhoudelijk overweegt de beroepscommissie als volgt. Het staat vast dat klager niet meteen een beklagformulier heeft ontvangen, maar enkele dagen later. Klager heeft echter tijdig op eigen papier en op een beklagformulier beklag kunnen indienen en is
niet daadwerkelijk belemmerd bij het indienen van het beklag. Het beklag zal alsnog ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
S.C. Vogel, secretaris, op 10 april 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven