Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/4147/SGA, 20 december 2016, schorsing
Uitspraakdatum:20-12-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 16/4147/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 20 december 2016

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 19 december 2016, inhoudende het ontslag van verzoeker uit de
functie van lid van de gedetineerdencommissie (Gedeco).

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 18 december 2016 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 20 december 2016.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Uit de thans voorliggende stukken kan worden afgeleid dat verzoeker binnen de inrichting afschriften heeft verspreid van een brief van mr. N. Hendriksen d.d. 10 november 2016 waarin - kort gezegd - een aantal kritische uitlatingen wordt gedaan met
betrekking tot gedetineerdenbejegening en het bestaande voorzieningenniveau in de P.I. Ter Apel. In deze brief zouden een aantal - aan verzoeker bekende - onwaarheden staan. De inhoud van de brief zou aanleiding zijn geweest voor een incident op
afdeling E. waarbij personeel moest ingrijpen. Niet duidelijk wordt gemaakt in hoeverre verzoeker met zijn handelen - het verspreiden van de brief - daadwerkelijk verantwoordelijk is geweest voor het ontstaan van het incident op afdeling E, waarvan in
ieder geval niet blijkt dat hij daarbij ook zelf betrokken is geweest.
De enkele omstandigheid dat verzoeker een kritische brief - met daarin mogelijke onjuistheden - heeft verspreid is - naar het voorlopig oordeel van de voorzitter - op zichzelf niet zodanig ernstig dat kan worden uitgesloten dat het tegen de beslissing
van de directeur ingestelde beklag zal worden afgewezen.
Gelet op deze omstandigheid wordt het verzoek tot schorsing toegewezen.

.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de directeur van 19 december 2016 met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. J.W. Rijkers, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 20 december 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven