Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/4138/TA, 7 maart 2017, beroep
Uitspraakdatum:07-03-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/4138/TA

betreft: [klager] datum: 7 maart 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S. Marjanovic, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 december 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 17 februari 2016, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw
mr. S. Marjanovic, en, namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...], juridisch medewerker, en [...], hoofd behandeling.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter, voor zover daartegen beroep is ingesteld
a. het toezicht op klagers bezoek (K-2016-000394);
b. het toezicht op klagers post (K-2016-000395);
c. de plaatsing op een afdeling voor intensieve zorg (K-2016-000299).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a en b:
Het in de inrichting gehanteerde drugsbeleid houdt in dat bij een positieve urinecontrole standaard niet alleen afdelingsarrest maar ook toezicht op bezoek en post wordt opgelegd. Een afzonderlijke belangenafweging ten aanzien van de twee
laatstgenoemde
maatregelen was op zijn plaats geweest. Voor toezicht op bezoek en toezicht op post moeten er aanwijzingen zijn voor een verband met drugsgebruik. Het is begrijpelijk dat de inrichting het gebruik van drugs moet tegengaan en klager heeft zich dan ook
niet verzet tegen het hem opgelegde afdelingsarrest, maar voor het opleggen van toezicht op bezoek en post moet er enige aanwijzing zijn dat de drugs via het bezoek of de post zijn binnengekomen.
c:
Op de afdeling voor intensieve zorg heeft klager geen vooruitgang geboekt. Doordat hij niet kon omgaan met problemen, ontstonden conflicten. Uiteindelijk is hij toch op een reguliere afdeling geplaatst. Binnen twee maanden is klager, na een verbaal
incident met een medeverpleegde, afgezonderd. Hij hoopte daarna weer terug te gaan naar de reguliere afdeling, maar is teruggeplaatst op de afdeling voor intensieve zorg. Het verbale incident was daarvoor echter onvoldoende reden. Klager heeft richting
de medeverpleegde maar eenmaal, en alleen verbaal, gereageerd en dat was uit onmacht. Klager vormde geen fysiek gevaar. Hem is onvoldoende de kans geboden te laten zien dat hij op een reguliere afdeling kon functioneren. Hij wordt niet altijd op
dezelfde wijze behandeld als andere verpleegden, en hij wordt daardoor soms boos en roept dan dingen. Klager krijgt dan bijvoorbeeld negen dagen straf, terwijl een ander slechts een kwartier naar zijn kamer moet. Als klager tweemaal wordt bedreigd,
gebeurt er niets. Als klager dan vervolgens terug dreigt, wordt hij direct gestraft.
Er was geen noodzaak klager terug te plaatsen op de afdeling voor intensieve zorg.
Klager is later met spoed overgeplaatst vanuit FPC De Kijvelanden naar FPC Dr. S. van Mesdag. Dit is niet heel gunstig voor klager. Zijn ouders wonen in Den Haag, zijn ziek en kunnen de afstand naar Groningen niet afleggen. Klager wil liever dichter
bij
Den Haag worden geplaatst. Er zal binnenkort een zorgconferentie worden gepland.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a en b:
Van tevoren is niet bekend welke bezoeker drugs meebrengt. Om die reden wordt het bezoek na een positieve urinecontrole begeleid.
Op de afdeling Onyx, de reguliere afdeling waar klager tijdelijk heeft verbleven, waren heel veel positieve urinecontroles. Om die reden wordt het drugsbeleid, dat is ingegaan in april 2016, gehanteerd. Dit beleid is ook ingezet bij klager en houdt in
dat, naast het afdelingsarrest, bezoek wordt begeleid en post in aanwezigheid van de verpleegde wordt onderzocht op mogelijk bijgesloten contrabande. Het drugsbeleid wordt algemeen toegepast. Wanneer er redenen zijn van het beleid af te wijken, wordt
dit gedaan.
c:
Klager is zo over de grens gegaan, dat een onveilige situatie op de afdeling (Onyx) was ontstaan. Klager had een fors dreigende uitspraak gedaan tegen een medeverpleegde. Hij heeft ook dreigende uitspraken tegen stafleden gedaan. Voorts waren er al
doorlopend andere incidenten geweest op de afdeling Onyx. Klager kon na zijn afzondering niet worden teruggeplaatst op die afdeling en het was noodzakelijk hem terug te plaatsen op de afdeling voor intensieve zorg.
Klager heeft een kans gehad op een reguliere afdeling te verblijven, maar dit heeft niet gewerkt.

3. De beoordeling
a en b:
Op de afdeling waar klager verbleef, wordt het beleid gehanteerd dat bij een positieve urinecontrole afdelingsarrest wordt opgelegd en toezicht wordt uitgeoefend op post en bezoek. Dit beleid geldt voor iedere verpleegde die een positieve score heeft
bij een urinecontrole, tenzij bijzondere omstandigheden reden geven de ordemaatregelen niet op te leggen. Dit beleid is ingevoerd in april 2016 naar aanleiding van (eerdere) voorvallen waarbij klager niet betrokken was.

Aan klager zijn, naast het afdelingsarrest waartegen zijn beroep niet is gericht, de ordemaatregelen toezicht op post en toezicht op bezoek opgelegd. Beide maatregelen betreffen naar het oordeel van de beroepscommissie een routinematige uitvoering van
algemeen beleid. Daarmee wordt eraan voorbijgegaan dat bij een beslissing tot oplegging van een maatregel waardoor het contact met de buitenwereld wordt beperkt, een op de persoon van de verpleegde toegespitste afweging dient te worden gemaakt aan de
hand van de concrete feiten en omstandigheden van het geval. Nu dit niet is geschied, zal de beroepscommissie het beroep op dit punt gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter vernietigen en het beklag alsnog gegrond verklaren. Zij kent
klager
ter zake een tegemoetkoming toe van € 30,=.

c:
Klager heeft op verscheidene afdelingen diverse agressieve incidenten veroorzaakt. Gelet op klagers pathologie en de noodzaak van een zeer intensieve begeleiding die hem, naar aannemelijk is geworden, alleen op een afdeling voor intensieve zorg kan
worden geboden, is de beroepscommissie van oordeel dat de beslissing klager naar de afdeling voor intensieve zorg terug te plaatsen niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Zij zal derhalve het beroep op dit punt ongegrond verklaren en
de
uitspraak van de beklagcommissie bevestigen met deels wijziging van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van a en b gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter, verklaart het beklag alsnog gegrond en kent klager ter zake een tegemoetkoming toe van € 30,=. Zij verklaart het beroep
ten
aanzien van c ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter met deels wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, drs. W.A.Th. Bos en mr. J.M.L. Niederer, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 7 maart 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven