Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3899/GA, 13 maart 2017, beroep
Uitspraakdatum:13-03-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 16/3899/GA

betreft: [klager] datum: 13 maart 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 november 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught (VU 2016/002289),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Vught in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de negatieve screening van een bezoeker.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Verzocht wordt de negatieve screening van de heer V. op basis van gegevens van het GRIP om te zetten in een positieve screening. Dat de heer V. een
bedreiging zou hebben geuit richting een ex-lid van de groep, heeft geen betrekking op klager en is dan ook geen reden om de heer V. niet toe te laten als bezoeker. Andere redenen om de heer V. niet toe te laten als bezoeker in de inrichting berusten
op
vooroordelen. Er zijn genoeg veiligheidsmaatregelen om het bezoek in goede orde te laten verlopen.

De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

Op 14 februari 2017 is op het secretariaat van de Raad de opgevraagde bestreden beslissing van 18 oktober 2016 ontvangen. Een afschrift van deze beslissing is toegestuurd aan klager.

3. De beoordeling
Klager heeft verzocht zijn beroep persoonlijk toe te lichten. De beroepscommissie wijst het verzoek af, nu de beroepscommissie zich aan de hand van de stukken voldoende ingelicht acht om op het beroep te beslissen.

Uit 3.8 van de huisregels van de p.i. Vught TA volgt dat de directeur mede op grond van het advies van het GRIP beslist. De beroepscommissie stelt vast dat de directeur de beslissing van 18 oktober 2016 enkel op grond van gegevens van het GRIP heeft
genomen. Aan deze beslissing kleeft een gebrek. Immers, het GRIP adviseert de directeur en de directeur neemt vervolgens een beslissing, uit welke beslissing overigens moet kunnen worden opgemaakt dat de directeur een belangenafweging, die ontbreekt,
heeft gemaakt.

Het beroep van klager zal gelet op het vorenstaande gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagrechter zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. De beroepscommissie acht termen aanwezig voor het toekennen van een
geldelijke tegemoetkoming en zal deze met inachtneming van de omstandigheden van het geval bepalen op € 5,=.

Klager kan in zijn verzoek de negatieve screening van de heer V. om te zetten naar een positieve, niet worden ontvangen, aangezien dit verzoek eerst in beroep is gedaan.
Ten overvloede voegt de beroepscommissie daaraan toe dat de bevoegdheid op een dergelijk verzoek inhoudelijk te reageren, de beroepscommissie niet toekomt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5,=.
De beroepscommissie verklaart het beroep de negatieve screening om te zetten naar een positieve, niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
S.C. Vogel, secretaris, op 13 maart 2017

secretaris voorzitter

Naar boven