Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/4279/GA, 13 maart 2017, beroep
Uitspraakdatum:13-03-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/4279/GA

betreft: [klager] datum: 13 maart 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 december 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught (VU 2016/002043),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Vught in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het verstrekken van verkeerde medicatie.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. De directeur is verantwoordelijk voor de wijze waarop medicatie wordt uitgereikt. Klager moet erop kunnen vertrouwen dat hij de juiste medicatie
krijgt. Klager is in groot medisch gevaar gebracht door de uitreiking van medicatie die niet aan hem voorgeschreven was.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager klaagt over het verkeerd uitreiken van medicatie door een p.i.w.-er. Gelet op artikel 42, vierde lid, aanhef en onder a, van de Pbw kan daartegen beklag worden ingediend.

In het klaagschrift gedateerd 18 september 2016 heeft klager aangegeven dat zesmaal de verkeerde medicatie is verstrekt, waarbij hij enkel als data voor de vierde, vijfde en zesde verkeerde verstrekking respectievelijk 2, 10 en 15 september 2016 heeft
opgegeven. In beroep heeft klager het beklag uitgebreid en aangegeven dat negenmaal de verkeerde medicatie is verstrekt en als data 18, 24 en 29 september 2016 toegevoegd. Deze laatste drie data vallen buiten de omvang van het oorspronkelijke beklag en
in zoverre kan de beroepscommissie klager niet in het beroep ontvangen.

Wat betreft het uitreiken van de verkeerde medicatie op 2 september 2016 overweegt de beroepscommissie dat klager het beklag heeft ingediend op 18 september 2016 en dat klager gelet op het bepaalde in artikel 61, vijfde lid, van de Pbw het beklag in
zoverre niet tijdig heeft ingediend. Klager kan in dit onderdeel van het beklag niet worden ontvangen.

Gelet op de gedetailleerde klacht met betrekking tot de medicatieverstrekking, waartegenover slechts de onvoldoende onderbouwde betwisting van de directeur staat, acht de beroepscommissie voldoende aannemelijk geworden dat aan klager op de resterende
data verkeerde medicatie is uitgereikt. In zoverre zal de beroepscommissie de uitspraak van de beklagrechter vernietigen, klager alsnog in het beklag ontvangen en dit beklag gegrond verklaren, en klager een tegemoetkoming van € 5,= toekennen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager ten aanzien van 18, 24 en 29 september 2016 niet-ontvankelijk in het beroep.
Ten aanzien van 2 september 2016 verklaart zij het beroep ongegrond en bevestigt zij de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden.
Ten aanzien van de overige data vernietigt zij de uitspraak van de beklagrechter, ontvangt zij klager alsnog in het beklag en verklaart het beklag gegrond.
Zij kent klager een tegemoetkoming toe van € 5,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
S.C. Vogel, secretaris, op 13 maart 2017

secretaris voorzitter

Naar boven