Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0652/SGA, 1 maart 2017, schorsing
Uitspraakdatum:01-03-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 17/652/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 1 maart 2017

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de afdeling voor beheers problematische gedetineerden (BPG) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde BPG van 22 februari 2017, inhoudende voortzetting van de tenuitvoerlegging van
een
vijftal eerder bij beslissing van 31 januari 2017 opgelegde toezichtmaatregelen en de toevoeging van een zesde toezichtmaatregel, een en ander in het kader van verzoekers plaats en status op de lijst van gedetineerden met een vlucht- / maatschappelijk
risico (GVM-lijst). De tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing vangt aan op 23 februari 2017 en eindigt op 23 mei 2017.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 24 februari 2017 en van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 28 februari 2017.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Bij oplegging en/of verlenging van toezichtmaatregelen als de onderhavige dient, indien het een gedetineerde betreft die op de GVM-lijst staat vermeld met de status ‘Hoog’ dan wel ‘Verhoogd’ te zijn voldaan aan een viertal eisen.
a. er dient een noodzaak te zijn voor de oplegging van die toezichtmaatregelen;
b. de gedetineerde dient te worden gehoord alvorens de toezichtmaatregelen worden opgelegd;
c. de directeur dient een eigen belangenafweging te maken, welke belangenafweging voldoende inzichtelijk en kenbaar moet zijn voor de gedetineerde en – in voorkomende gevallen de beklag- en (voorzitter van de) beroepscommissie;
d. indien de toezichtmaatregelen worden opgelegd voor een periode van meerdere maanden, dient de directeur maandelijks te toetsen of er een noodzaak is voor de voortduring van die toezichtmaatregelen.

Deze eisen worden gesteld aan beslissingen die zien de (eerste) oplegging van de hier bedoelde toezichtmaatregelen alsook aan de (maandelijkse) beslissing tot voortzetting en/of aanpassing van die toezichtmaatregelen.

Uit de inlichtingen van de directeur wordt voldoende aannemelijk dat er indertijd sprake was van een noodzaak voor het opleggen van de eerdere ordemaatregelen. Uit de inlichtingen van de directeur wordt evenwel onvoldoende aannemelijk dat verzoeker
voorafgaand aan het nemen van de hier aan de orde zijnde beslissing door de directeur is gehoord terwijl er daarnaast thans ook niet blijkt van een voor verzoeker, de beklagcommissie en de (voorzitter van de) beroepscommissie voldoende kenbare en
toetsbare belangenafweging. Gelet daarop voldoet de thans aan de orde zijnde beslissing niet aan de daaraan te stellen eisen en komt de tenuitvoerlegging daarvan voor schorsing in aanmerking. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende klaagschrift zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 1 maart 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven