Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3257/GA, 24 februari 2017, beroep
Uitspraakdatum:24-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/3257/GA

betreft: [klager] datum: 24 februari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Sittard,

gericht tegen een uitspraak van 6 september 2016 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, voor zover daartegen beroep is ingesteld, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 januari 2017, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, is gehoord [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie Sittard. Klager heeft afstand gedaan van het recht om ter zitting te worden
gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de omstandigheid dat klager twee dagen na zijn ziekmelding niet naar de bibliotheek mag.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard voor zover de insluiting van klager langer heeft geduurd dan de dag van ziekmelding en klager ter zake een tegemoetkoming toegekend van € 7,50.

2. De standpunten van klager en de directeur
De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep als volgt – samengevat en zakelijk weergegeven – toegelicht.
Op grond van de huisregels worden gedetineerden gedurende de ziekmelding (welke twee dagen geldt) uitgesloten van activiteiten, met uitzondering van luchten en bezoek. Klager beklaagt zich dan ook over een algemene in de inrichting geldende huisregel.
De huisregel is ingevoerd, omdat soms wel twintig procent van de gedetineerden zich ziekmeldt voor de arbeid. Zij menen dan wel te kunnen deelnemen aan andere activiteiten. Insluiting op cel is inherent aan een ziekmelding en is aldus niet onredelijk
of
onbillijk. Gedetineerden die zich ziekmelden kunnen zich voor ziektegeld wenden tot de inrichtingsarts. Ziektegeld wordt uitgekeerd als de arts oordeelt dat de gedetineerde zich terecht heeft ziekgemeld.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
In de huisregels van de locatie Sittard is in paragraaf 3.2 onder “Ziekmeldingen”, voor zover hier van belang, bepaald: “Wanneer u tijdens de uitvoering van uw werk, door ziekte niet langer in staat bent om arbeid te verrichten, meldt u dit bij de
werkmeester. U gaat direct terug naar de leefafdeling en wordt daar meteen ingesloten. Uw ziekmelding geldt voor de dag van de melding en minimaal twee dagen aansluitend, daarna dient u zich opnieuw ziek te melden. Uw totale programma vervalt,
gedurende
het dagdeel van de ziekmelding en de 2 dagen aansluitend, met uitzondering van luchten en bezoek. U wordt daarvoor ingesloten in uw verblijfsruimte. Het luchten kan worden aangeboden in aangepaste omstandigheden (bijvoorbeeld boxluchten).”

Het klaagschrift is (enkel) gericht tegen de omstandigheid dat klager twee dagen na zijn ziekmelding niet naar de bibliotheek mag. Gesteld noch gebleken is dat klager zich voorafgaand aan zijn wens naar de bibliotheek te gaan had beter gemeld. Gelet
hierop beklaagt klager zich over een algemene in de inrichting geldende regel. Tegen een algemene regel staat in beginsel geen beklag open tenzij die regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving. Daarvan is niet gebleken. Gelet hierop zal de
beroepscommissie het beroep van de directeur gegrond verklaren en klager alsnog niet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, voor zover daartegen beroep is ingesteld, en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. J.W. Wabeke, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Boerhof, secretaris, op 24 februari 2017

secretaris voorzitter

Naar boven