Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3912/GA, 16/4040/GA en 16/4039/GA, 24 februari 2017, beroep
Uitspraakdatum:24-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummers: 16/3912/GA, 16/4040/GA en 16/4039/GA

betreft: [klager] datum: 24 februari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.K. Cheng, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen drie uitspraken van 18 november 2016 van de beklagcommissie bij de locatie Esserheem te Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraken waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak zijn gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Esserheem in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraken van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. de weigering om klager te laten deelnemen aan krachttraining op 2 augustus 2016
(Eh 2016/000331);
b. de weigering om twee bezoekmomenten op één dag toe te staan op 27 augustus 2016 (Eh 2016/000338) en
c. de afwijzing van klagers verzoek om een halve dag bezoek zonder toezicht (BZT), op 5 augustus 2016 (Eh 2016/000332).

De beklagcommissie heeft het beklag vermeld onder a. ongegrond verklaard en klager ten aanzien van het beklag vermeld onder b. en c. niet-ontvankelijk verklaard in het beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraken weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
a. Klager lijdt aan een schouderblessure en het was voor hem alleen toegestaan om cardiotraining te doen. Volgens twee p.i.w.-ers wordt het verbod gehandhaafd zolang het advies van de medische dienst geldt. Klager is langsgegaan bij de medische dienst
die aangaf niet op de hoogte te zijn van het advies. De medische dienst heeft gezegd dat het geen bindend advies is en dat het aan klager is om het wel of niet op te volgen. Op 29 juli 2016 heeft klager de arts bezocht in verband met zijn
schouderklachten. Hij adviseerde klager in beweging te blijven en heeft aangegeven dat lichte krachttraining toegestaan en wenselijk is. Zijn schouderblessure is namelijk gebaseerd op zijn houding en is niet ontstaan door belasting van zijn schouders.
De inrichting heeft klager ondanks zijn uitdrukkelijke wens om te revalideren door middel van sport belemmerd. Ondanks de notitie van de arts waarin staat dat bekend was dat klager wel mag sporten, is het beklag ongegrond verklaard.
b. Klagers verzoek om naast de vader-kind-dag tussen 13:00 en 15:00 uur ook op dezelfde dag regulier bezoek te hebben om 14:30 uur met zijn vrouw en zoontje is afgewezen. Als reden voor de afwijzing is gegeven dat dit vanaf januari 2016 volgens de
huisregels in deze inrichting niet meer mag. In de huisregels ‘aanvullend bezoek reglement bijlage IV’ staat weliswaar dat men niet twee bezoekmomenten mag inplannen op een dag maar vader-kind-dag is geen regulier bezoek maar een activiteit die binnen
Exodus is opgesteld. In 2010 is een overeenkomst gesloten met DJI dat deze activiteit buiten regulier bezoek zal worden gepland. Het is bedoeld om activiteiten met de kinderen te ondernemen. Klager kan maar eenmaal per maand bezoek inplannen in verband
met de afstand, 202 kilometer, en zijn vrouw moet regelmatig naar het buitenland voor haar werk en komt dan pas op zaterdag terug. Om die reden wilde klager de vader-kind-dag aansluiten met regulier bezoek. De weigering is onrechtmatig, onredelijk en
onmenselijk.
c. Het is onbegrijpelijk dat de beklagcommissie heeft geoordeeld dat niet kon worden opgemaakt dat er om een afwijking van het bezoek was verzocht. Klager heeft netjes aangegeven dat hij de familiekamer wilde voor een halve dag van 12:30 uur tot 16:30
uur. Het afdelingshoofd heeft hiervoor een akkoord gegeven. Vervolgens is het formulier naar de gedetineerdenplanning gegaan die de afwijking familiekamer heeft doorgevoerd maar niet de afwijkende tijd. Volgens klager heeft een ander afdelingshoofd de
afwijkende tijd ingetrokken waardoor de reguliere middag bloktijd is ingepland.

De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep als volgt toegelicht.
a. Klager heeft een arbeidsmutatie inhoudende: afwisselend werk en verschillende houdingen vanwege schouderklachten. Op 29 juli 2016 heeft de arts genoteerd dat klager wel mag sporten. Op 1 augustus 2016 heeft klager werkzaam op de afdeling hout
aangegeven dermate last van zijn schouder te hebben dat hij zijn werkzaamheden niet naar behoren kon verrichten. Op de afdeling is men bekend met klagers klachten en werd hem reeds passende arbeid aangeboden waarbij rekening werd gehouden met de
schouderklachten en de arbeidsmutatie. Desondanks is klager teruggegaan naar de afdeling. Vervolgens heeft de afdeling contact opgenomen met de medische dienst die adviseerde in afwachting van overleg met de arts dat het gelet op klagers klachten
wellicht niet raadzaam was om klager mee te laten doen aan krachttraining. Klager kon wel deelnemen aan cardiotraining. Het afdelingshoofd heeft het personeel per e-mail op de hoogte gebracht van het advies van de medische dienst.
b. Klager klaagt over een algemene regel die voor alle gedetineerden geldt. Klager is niet in zijn belangen geschaad nu hij evenveel regulier bezoek kan ontvangen als andere gedetineerden. Klager is terecht niet-ontvankelijk in het beklag verklaard.
c. Klager is conform het aanvraagformulier een halve dag BZT toegekend van 13:00 tot 15:30 uur. Hij heeft niet duidelijk kenbaar gemaakt af te willen wijken van de genoemde tijden door op het formulier bij te schrijven: ‘familiekamer, halve dag’.
Zoals
expliciet vermeld op het aanvraagformulier is de bezoektijd van 13:00 uur tot 15:30 uur in de familiekamer.

3. De beoordeling
a en c:
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

b:
De afwijzing van de directeur van klagers verzoek om op dezelfde dag vanaf 13:00 en 15:00 uur deel te nemen aan de ouder-kind-dag en bezoek van zijn vrouw en zoontje te ontvangen vanaf 14:30 uur betreft een jegens klager genomen beslissing van de
directeur waartegen klager op grond van het bepaalde in artikel 60, eerste lid, van de Pbw beklag kan indienen. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie vernietigen en klager alsnog ontvangen in het beklag.

In de Pbw en de huisregels zijn geen bepalingen opgenomen over de in de inrichtingen gehouden ouder-en-kind-dagen (OKD). OKD is volgens de brief van de sectordirectie gevangeniswezen van 19 mei 2008, 5545815/08/DJI, als maatregel ingevoerd ten behoeve
van gedetineerde ouders en hun kinderen. Doel van OKD is om gedetineerde ouders meer mogelijkheden te bieden om de relatie met hun minderjarige kinderen tijdens de detentie te onderhouden. In deze brief wordt de maatregel omschreven als
ouder-kind-bezoek. Naar het oordeel van de beroepscommissie kan OKD daarom worden aangemerkt als een (extra) bezoek.

Gelet op de in bijlage IV bij de huisregels, vijfde alinea, voorkomende bepaling dat het niet is toegestaan om twee bezoekmomenten op één dag te plannen is de beroepscommissie van oordeel dat de afwijzing van klagers verzoek op goede gronden rust. Zij
zal derhalve het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van a. en c. ongegrond en bevestigt de uitspraken van de beklagcommissie. Zij vernietigt ten aanzien van b. de uitspraak van de beklagcommissie, ontvangt klager alsnog in het beklag, maar
verklaart het beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 24 februari 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven