Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3412/GA, 24 februari 2017, beroep
Uitspraakdatum:24-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

 


 

nummer:   16/3412/GA

 

betreft:     [klager]                                                                         datum: 24 februari 2017

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.B.M.A. Engelen, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 27 september 2016 van de beklagcommissie bij het Detentiecentrum Rotterdam,
 

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van het Detentiecentrum Rotterdam in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

 1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
  Het beklag houdt in dat een overboeking van € 700,= van klagers rekening-courant naar zijn privérekening zeven weken heeft geduurd (DT-2016-0193).
  De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.
   

 2. De standpunten van klager en de directeur
  Namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klager heeft elke week geïnformeerd naar de voortgang van zijn overboeking en heeft zich daarover meermalen beklaagd. Een eenvoudige administratieve handeling heeft maar liefst zeven weken geduurd. Klager verwijst naar de uitspraak RSJ 2 maart 2006, 05/2728/GA.

  De directeur heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.
   

 3. De beoordeling
  Klager heeft op 19 februari 2016 een betalingsverzoek ingediend om een geldbedrag van
  € 700,= over te boeken van zijn rekening-courant naar zijn privérekening bij de ING. Het geldbedrag is op 24 februari 2016 van klagers rekening-courant afgeschreven en op 1 april 2016 bijgeschreven op klagers privérekening.

  Uit de inlichtingen van de directeur blijkt dat het Shared Service Center (SSC), de instantie die feitelijk het betalingsverkeer uitvoert, een doorlooptijd van maximaal 30 dagen aanhoudt bij het overmaken van bedragen van een rekening-courant naar een particulier rekeningnummer. Ook indien de financiële administratie is uitbesteed aan het SSC, is de directeur niet ontslagen van zijn wettelijke zorgplicht. De directeur heeft erkend dat klager te lang op de bijschrijving op zijn privérekening heeft moeten wachten, ondanks dat het inrichtingspersoneel het SSC meermalen heeft geattendeerd op de overboeking en dat na het verstrijken van voornoemde doorlooptijd contact is opgenomen. De beroepscommissie is van oordeel dat de directeur tekort is geschoten in zijn zorgplicht, omdat uiteindelijk de directeur en niet het SSC op grond van artikel 46 Pbw en artikel 4.5.2. van de huisregels (eind)verantwoordelijkheid draagt voor het financiële verkeer in en vanuit de penitentiaire inrichting. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard, de uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. De beroepscommissie zal klager voor het door hem ondervonden ongemak een tegemoetkoming toekennen van € 5,=.
   

 4. De uitspraak
  De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5,=. 

   

  Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
  mr. L.S. Rietdijk, secretaris, op 24 februari 2017.
   

   

   

                       secretaris                                                           voorzitter

   

Naar boven