Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0236/SGA, 26 januari 2017, schorsing
Uitspraakdatum:26-01-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 17/236/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 26 januari 2017

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Roermond.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie van 23 januari 2017, inhoudende de oplegging van een disciplinaire straf
van opsluiting in een strafcel voor de duur van tien dagen, ingaande op 23 januari 2017 om 13.30 uur en eindigende op 2 februari 2017 om 13.30 uur, wegens het verhandelen van harddrugs en het tijdens een celinspectie aantreffen van contrabande.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 24 januari 2017 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 25 januari 2017.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

De directeur heeft twee schriftelijke verslagen overgelegd. Beide zijn opgemaakt op 22 januari 2017. Een van die verslagen ziet op de betrokkenheid van verzoeker bij het verdelen van een hoeveelheid (niet door de inrichtingsarts voorgeschreven) pillen,
bevattende amfetamine en barbituraten, in zakjes, hetgeen door de hoeveelheid ervan door de directeur wordt aangemerkt als verhandelen van harddrugs. Het andere verslag ziet op het bij gelegenheid van een celinspectie aantreffen van contrabande. De
voorzitter gaat ervan uit dat beide verslagen samen de grondslag hebben gevormd voor de opgelegde disciplinaire straf.
Blijkens de schriftelijke neerslag van het verslag dat ziet op het bij gelegenheid van een celinspectie aantreffen van de contrabande is dit verslag niet aan verzoeker aangezegd. Blijkens de schriftelijke neerslag van het verslag dat ziet op de
betrokkenheid van verzoeker bij het verhandelen van harddrugs is dit verslag verzoeker wel aangezegd.

Ingevolge artikel 50, eerste lid, van de Pbw dient een schriftelijke mededeling aan de gedetineerde te worden aangezegd. Zonder die aanzegging mag geen disciplinaire straf worden opgelegd. Nu genoemd verslag niet aan verzoeker is aangezegd, mocht
verzoeker naar het voorlopig oordeel van de voorzitter niet voor de feiten en omstandigheden die in dat verslag zijn vermeld (het aantreffen van contrabande) worden gestraft. Alleen de feiten en omstandigheden als vermeld in het verslag dat ziet op
betrokkenheid bij verhandelen van harddrugs mochten aan de bestreden beslissing ten grondslag worden gelegd.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is de opgelegde disciplinaire straf van tien dagen opsluiting in een strafcel, gelet op de ernst van de feiten die daaraan wél ten grondslag mochten worden gelegd, echter niet zodanig onredelijk dat moet
worden aangenomen dat de beklagcommissie, later oordelend deze vermoedelijk als disproportioneel zal beschouwen. Gelet hierop acht de voorzitter geen termen aanwezig om thans de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur te schorsen. Het
verzoek zal derhalve worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. J.W. Rijkers, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 26 januari 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven