Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0277/SGA, 30 januari 2017, schorsing
Uitspraakdatum:30-01-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 17/277/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 30 januari 2017

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een tweetal bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschriften van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Krimpen aan den IJssel, en van mr. E.A. Blok, ingediend namens verzoeker.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 26 januari 2017, inhoudende de oplegging van een disciplinaire
straf
van opsluiting in een strafcel voor de duur van acht dagen, ingaande op 25 januari 2017 om 15.00 uur en eindigende op 2 februari 2017 om 15.00 uur, wegens het na een woordenwisseling met een medegedetineerde aan deze uitdelen van enkele rake klappen
hetgeen een alarmsituatie veroorzaakte.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift (tevens houdende het door de raadsman ingediende verzoek tot schorsing) van 26 januari 2017 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 27 januari 2017.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.
Uit het op 25 januari 2017 opgemaakte verslag, dat heeft geleid tot de oplegging van de onderhavige disciplinaire straf, komt naar voren dat dit verslag niet, zoals voorgeschreven in artikel 50 van de Pbw, aan verzoeker is aangezegd door de
verslaglegger. Dat aanzeggen is een verplichting waaraan moet zijn voldaan alvorens de directeur kan overgaan tot oplegging van een disciplinaire straf. Gelet daarop moet worden geoordeeld dat de bestreden beslissing van de directeur is genomen in
strijd met de wet en dat het verzoek om die reden voor toewijzing in aanmerking komt.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 30 januari 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven