Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/1839/JA, 9 december 2002, beroep
Uitspraakdatum:09-12-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/1839/JA

betreft: [klager] datum: 9 december 2002

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennis genomen van een op 5 september 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1981], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 7 augustus 2002 van de alleensprekende beklagrechter bij de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) De Hunnerberg te Nijmegen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde j.j.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de kwaliteit van het eten en het niet juist hanteren van de menulijst.

De beklagrechter heeft klager kennelijk niet-ontvankelijk verklaard in het beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn standpunt in zijn beroepschrift toegelicht met de opmerking dat klachten over het slechte eten verscheidene keren bij het jongerenberaad zijn gemeld, maar dat er niets mee is gedaan.
Noch op het verzoek van de beroepscommissie d.d. 8 oktober 2002 om aan te geven op welke dag(en) de klacht over het eten betrekking heeft, alsmede of klager andere voedingsonderdelen zijn verstrekt dan waarvoor hij zich heeftopgegeven, noch op de reactie namens de directeur d.d. 27 september 2002 met bijlagen heeft klager gereageerd.

Namens de directeur is als volgt op het beroep gereageerd.
Gelet op de uitspraak 01/2032/JA d.d. 21 januari 2002 is het beklag niet-ontvankelijk. Aan het weinig concrete beklag, inhoudende een persoonlijk oordeel van klager, ligt geen ten aanzien van klager persoonlijk genomen beslissingten grondslag.
De totale voeding voldoet aan de normen inzake voedingswaarden, aan de landelijk vastgestelde norm inzake de kwaliteit en zij ligt boven de kwantiteitsnorm. Monsters van ieder bereid voedingsonderdeel worden steekproefsgewijsgecontroleerd door een onafhankelijk instituut, alsmede een week bewaard met het oog op eventuele klachten. Voorts beoordeelt dagelijks degene die verantwoordelijkheidsdienst heeft de smakelijkheid van het eten alvorens het naar deleefgroepen wordt gebracht. Bij gebreke van concrete voorbeelden van door klager slecht genoemd eten is onderzoek onmogelijk.
De inrichting hanteert een zomer- en wintermenulijst. De concepten hiervan worden tijdig op de leefgroepen verspreid teneinde de jeugdigen in de gelegenheid te stellen tot het geven van suggesties en wensen, waarna de keuken inredelijkheid kan besluiten de menu's aan te passen. Indien bij uitzondering ingeval van een incident in de keuken of niet leverbare ingrediënten wordt afgeweken van het menu meldt de kok deze wijziging zo snel mogelijk aan deafdelingen. Op 20 juli 2002, de dag van het beklag, is conform de menulijst voeding verstrekt.
Eenmaal per acht weken bespreekt de directeur met de deelnemers van het jongerenberaad, in aanwezigheid van het voor de voedselverstrekking verantwoordelijke hoofd facilitaire zaken, als vast agendapunt de voeding. Via degroepsvertegenwoordigers kunnen klachten en wensen worden ingebracht, terwijl tevens afspraak is dat jeugdigen liefst nog dezelfde dag melden indien het eten niet naar wens was. Dan is concrete actie mogelijk. De laatste maanden isweinig geklaagd over het eten. In het jongerenberaad d.d. 11 september 2002 was afgesproken dat van iedere groep een vertegenwoordiger de wintermenubespreking d.d. 23 september 2002 zou bijwonen. Daar was slechts ééngroepsvertegenwoordiger aanwezig, niet die van klagers groep. Evenmin heeft klager zelf opmerkingen terzake van het wintermenu ingediend.

3. De beoordeling
Krachtens artikel 65 Bjj kan een jeugdige beklag doen over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing.
De beroepscommissie heeft in een eerdere uitspraak geoordeeld dat de samenstelling van het menu, voorzover het betreft een verstrekking zoals deze voor alle jeugdigen geldt, moet worden beschouwd als een voor alle jeugdigen geldendebeslissing, waartegen geen beklag openstaat. Een concrete klacht over de samenstelling van een aan een individuele jeugdige verstrekte maaltijd valt wel onder de reikwijdte van artikel 65 Bjj.

Uit de stukken blijkt dat de jeugdigen, zowel via het jongerenberaad als individueel, betrokken worden bij de vaststelling van de halfjaarlijkse menulijsten. Voorts is in het jongerenberaad d.d. 24 juni 2002 afgesproken dat ingevalvan klachten over het eten de jeugdigen zich wenden tot de voor de voedselverstrekking verantwoordelijke functionaris. In het geval van klager is niet gebleken dat op of omstreeks 20 juli 2002, de datum van het beklag, is afgewekenvan de alsdan toepasselijke menulijst, noch dat klager heeft geklaagd over een hem verstrekte maaltijd.
Voorts heeft klager, hoewel daartoe nadrukkelijk uitgenodigd, zijn beklag als onder 1. geformuleerd in beroep niet nader toegelicht, noch aangegeven op welke data niet conform de menulijst hem de maaltijd is verstrekt.
De beroepscommissie komt op grond van het vorenstaande tot het oordeel dat met juistheid op het beklag is beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. J.A.C. Bartels, voorzitter, prof. dr. R.A.R. Bullens en mr. F.G.A. ten Siethoff, leden, bijgestaan door mr. E. van der Waal-van der Linden, secretaris, op 9december 2002

secretaris voorzitter

Naar boven