Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3181/GA, 20 februari 2017, beroep
Uitspraakdatum:20-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Uitspraak

nummer: 16/3181/GA

betreft: [klager] datum: 20 februari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.W. Bouwman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 12 september 2016 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 januari 2017, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. M.W. Bouwman, en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van voormelde inrichting.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de oplegging van toezichtmaatregelen, inhoudende het inhoudelijk controleren van poststukken en het opnemen van telefoongesprekken voor de duur van drie maanden.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt – samengevat en zakelijk weergegeven – toegelicht.
Klager is niet gehoord alvorens is beslist tot oplegging van de bestreden toezichtmaatregelen. Er heeft geen belangenafweging plaatsgevonden. Niet gebleken is dat de toezichtmaatregelen niet voortijdig stopgezet hadden kunnen worden. Klager ontkent dat
hij een medewerker van de gemeente [...] telefonisch heeft bedreigd. Klager heeft dit telefoongesprek in het bijzijn van een personeelslid in het re-integratiecentrum (RIC) gevoerd. Als klager bedreigingen had geuit, dan had het personeelslid dat
gehoord.
Klagers telefoongesprekken worden nog steeds afgeluisterd.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep als volgt – samengevat en zakelijk weergegeven – toegelicht. De toezichtmaatregelen zijn opgelegd voor de duur van drie maanden en deze zijn niet voortijdig
stopgezet. Klager mocht gedurende die drie maanden niet naar het RIC, omdat het lastig is de toezichtmaatregelen daar uit te voeren. Geprivilegieerde post is uitgesloten van controle. De gemeente doet niet zo maar aangifte. Er is een belangenafweging
gemaakt. De bestreden beslissing is niet verlengd.
3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie, met dien verstande dat waar in de uitspraak staat geschreven “art. 36.2 Pbw” zij daarvoor verbeterd leest
“art. 36.3 Pbw”.
In aanvulling op de uitspraak van de beklagcommissie overweegt de beroepscommissie dat uit de stukken en het verhandelde ter zitting voldoende aannemelijk is geworden dat de directeur klagers belang bij privacy inzake communicatie met de buitenwereld
heeft meegewogen alvorens is beslist tot oplegging van de bestreden toezichtmaatregelen.
In dat kader verdient het wel aanbeveling dat de directeur – hoewel dit niet wettelijk is vereist – een gedetineerde indien mogelijk hoort voorafgaand aan het opleggen van toezichtmaatregelen, zodat gewaarborgd blijft dat ook zijn visie wordt betrokken
bij de belangenafweging. Nu evenwel de bestreden beslissing niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt zal het beroep derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. J.W. Wabeke, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Boerhof, secretaris, op 20 februari 2017

secretaris voorzitter

Naar boven