Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3304/SGA, 4 oktober 2016, schorsing
Uitspraakdatum:04-10-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 16/3304/SGA
Betreft : [...] datum: 4 oktober 2016

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 22 september 2016, inhoudende de oplegging van een aantal
toezichtmaatregelen in het kader van verzoekers plaats en status (Hoog) op de lijst van Gedetineerden met een Vlucht-/Maatschappelijk risico (GVM-lijst), ingaande op 22 september 2016 en eindigende op 13 januari 2017, met de bepaling dat de noodzaak
van
voortduring van de maatregelen maandelijks zal worden getoetst.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie, inhoudende dat het schorsingsverzoek tevens wordt aangemerkt als klaagschrift en van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 29 september
2016.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

De beroepscommissie heeft in eerdere uitspraken overwogen dat bij beslissingen als de onderhavige moet zijn voldaan aan een aantal eisen, wil die beslissing niet in strijd zijn met de wet of onredelijk of onbillijk zijn.
Die eisen zijn – kortweg –:
a. de gedetineerde dient voorafgaand aan het nemen van de beslissing te worden gehoord;
b. de directeur dient, bij het opleggen van de bestreden beslissing een eigen belangenafweging te maken en kan niet volstaan met verwijzing naar de plaats en status van de gedetineerde op de GVM-lijst;
c. die hiervoor genoemde belangenafweging dient kenbaar te zijn voor de gedetineerde en beklag- en (voorzitter van de) beroepscommissie; en
d. de noodzaak van voortduring van de opgelegde toezichtmaatregelen dient maandelijks te worden getoetst.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter voldoet de beslissing niet aan het vereiste van een kenbare belangenafweging. Weliswaar heeft de directeur verzoeker gehoord voorafgaand aan het nemen van zijn beslissing maar dat de directeur een eigen
belangenafweging heeft gemaakt welke voldoende kenbaar en inzichtelijk is uit de mededeling van de bestreden beslissing, blijkt uit de beslissing naar het oordeel van de voorzitter echter niet. Zo worden een aantal maatregelen opgelegd in verband met
het veronderstelde vluchtgevaar, maar in de beslissing wordt niet aangegeven op grond waarvan (nog steeds) vluchtgevaar kan worden aangenomen. Dit heeft tot gevolg dat de maatregelen die zijn opgelegd om het veronderstelde vluchtgevaar te keren niet op
redelijkheid getoetst kunnen worden. Daarom ziet de voorzitter grond het verzoek toe te wijzen. Of in casu voldaan is aan het noodzaaksvereiste en de eis van de vereiste maandelijkse toetsing kan gelet op het voorgaande onbesproken blijven.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van 22 september 2016 met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars op 4 oktober 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven