Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3204/SGA, 22 september 2016, schorsing
Uitspraakdatum:22-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 16/3204/SGA
Betreft : [...] datum: 22 september 2016

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. M. Bouwman, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie van 14 september 2016, inhoudende de oplegging van een disciplinaire straf
van intrekking van het eerstvolgende verlof, welk verlof ingaat op 7 oktober 2016 om 00.00 uur en eindigt op 10 oktober 2016 om 00.00 uur, wegens een positieve uitslag bij een urinecontrole op gebruik van thc.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 15 september 2016 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 22 september 2016.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Uit de inlichtingen van de directeur, waaronder een verslag van 14 september 2016, wordt voldoende aannemelijk dat verzoeker op 6 september 2016,
bij binnenkomst in de locatie Zuyder Bos alwaar hij in het kader van zijn detentiefasering was geplaatst, een positieve score heeft behaald op gebruik van softdrugs. Gelet daarop kon de directeur
– naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – in redelijkheid de onderhavige disciplinaire straf opleggen. Nu verzoeker – anders dan door en namens verzoeker is gesteld – in de locatie Zuyder Bos is ingekomen vanuit detentie, was er geen sprake van
een (zogenaamde) inkomstenurinecontrole. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 22 september 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven