Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3028/SGA, 2 september 2016, schorsing
Uitspraakdatum:02-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 16/3028/SGA
Betreft : [...] datum: 2 september 2016

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. M.J.N. Vermeij, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan den Rijn.

Verzoeker vraagt de voorzitter om bij wijze van voorlopige voorziening, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, om hangende de afhandeling van verzoekers klacht een voorlopige voorziening, in die zin dat aan de voor overplaatsing van verzoeker
verantwoordelijke functionarissen werkzaam in de p.i. wordt opgedragen om zo snel mogelijk de overplaatsing van verzoeker naar een zeer beperkt beveiligde inrichting, te bewerkstelligen.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 29 augustus 2016 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 1 september 2016.

1. De beoordeling
Namens verzoeker is verzocht om hangende de afhandeling van verzoekers klacht een voorlopige voorziening, in die zin dat aan de voor overplaatsing van verzoeker verantwoordelijke functionarissen werkzaam in de p.i. wordt opgedragen om zo snel mogelijk
de overplaatsing van verzoeker naar een zeer beperkt beveiligde inrichting, te bewerkstelligen.

Dit verzoek komt niet voor toewijzing in aanmerking. Op grond van het bepaalde in artikel 66, eerste lid, van de Pbw kan de voorzitter hangende de uitspraak op het klaagschrift de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur geheel of
gedeeltelijk schorsen. Voor een voorlopige voorziening als die waar verzoeker om vraagt, biedt de Pbw geen ruimte. Daarvoor zou nodig zijn dat de voorzitter de bevoegdheid zou hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 68, derde lid, van de Pbw. Die
bevoegdheid komt de voorzitter in het kader van deze procedure niet toe. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. A.G. Coumans, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 2 september 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven