Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0412/GB, 13 februari 2017, beroep
Uitspraakdatum:13-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 17/412/GB

Betreft: [klager] datum: 13 februari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 januari 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de oproep zich op 16 februari 2017 te melden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Op 10 januari 2017 is klager opgeroepen zich op 16 februari 2017 te melden in de p.i. Vught voor het ondergaan van 14 dagen gevangenisstraf. Op 22 januari 2017 heeft klager hiertegen een bezwaarschrift ingediend dat op 27 januari 2017 ongegrond is
verklaard.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager verzoekt om de gevangenisstraf om te zetten in een taakstraf of om uitstel. Klager heeft geen crimineel verleden. De straf heeft betrekking op een onverzekerd voertuig. Klagers gezin,
bestaande uit zijn partner en twee kinderen, is de dupe van de straf. Klager is afhankelijk van zijn baan, die de enige inkomstenbron voor het gezin is en bovendien hem de mogelijkheid biedt om iedere dag om 15.00 uur thuis te zijn. Klagers
belangrijkste argument is dat zijn partner de ziekte van Huntington heeft. Het is noodzakelijk dat klager iedere dag op tijd thuis is om zijn partner te ontlasten. Hij vangt de kinderen op uit school, hij doet de boodschappen, verzorgt het avondeten en
brengt de kinderen naar bed. Ook gaat hij met zijn partner mee naar afspraken met artsen. De volgende afspraak is op 21 februari 2017. Bovendien is zijn oudste kind jarig op 23 februari 2017 en valt de voorjaarsvakantie in de periode van 27 februari
2017 tot en met 3 maart 2017, tijdens welke dagen klagers partner zijn hulp hard nodig heeft. Klagers gezin is sterk afhankelijk van hem.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Het verzoek om de opgelegde gevangenisstraf om te zetten in een taakstraf is niet mogelijk, omdat klager is veroordeeld tot een onherroepelijke vrijheidsstraf. Klager
is
sinds 3 december 2010 bekend met de noodzaak tot tenuitvoerlegging. Uit de aangeleverde stukken blijkt niet welke acties klager sinds de uitspraak van 3 december 2010, welke onherroepelijk is geworden op 26 november 2016, heeft ondernomen. Daarnaast
zijn klager en zijn gezin al langer bekend met de ziekte van Huntington. De noodzaak van de tenuitvoerlegging van 14 dagen staat voorop. Klager heeft ruimschoots de gelegenheid gehad om met zijn partner in te spelen op de consequenties van de
aanstaande
detentie en om eventueel voorzieningen te treffen.

4. De beoordeling
4.1. Klager verzoekt omzetting van zijn vrijheidsstraf in een taakstraf dan wel om
uitstel. Voor zover klager verzoekt de gevangenisstraf in een taakstraf om te zetten, geldt dat een beslissing tot omzetting niet tot de bevoegdheden van de
selectiefunctionaris noch van de beroepscommissie behoort.

4.2. Ten aanzien van het verzoek om uitstel overweegt de beroepscommissie als
volgt. Klager heeft aangevoerd dat zijn partner de ziekte van Huntington heeft en
dat klager veel taken op zich moet nemen om zijn partner bij te staan. Klager heeft aangevoerd dat er in februari 2017 een drukke periode volgt voor het gezin, waarbij zijn ondersteuning hard nodig is. Het standpunt van de selectiefunctionaris dat
klager voldoende de gelegenheid heeft gehad om zich op het ondergaan van de detentie voor te bereiden volgt de beroepscommissie niet nu de veroordeling van klager zeer recent, namelijk op 26 november 2016, onherroepelijk is geworden en klager op 10
januari 2017 is opgeroepen voor het ondergaan van de aan hem opgelegde gevangenisstraf. Naar het oordeel van de beroepscommissie heeft klager zijn verzoek om uitstel voldoende onderbouwd en vormt voldoende reden voor het verlenen van – in tijd beperkt

uitstel aan klager van zijn meldplicht.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan dan ook, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als redelijk of billijk worden aangemerkt. Het beroep zal gegrond worden verklaard en
de beslissing van de selectiefunctionaris zal worden vernietigd. De beroepscommissie is van oordeel dat klager tenminste uitstel moet krijgen voor het zich moeten melden om de vrijheidsstraf te ondergaan gedurende een periode van één maand vanaf de
datum van deze uitspraak. De beroepscommissie draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van het hiervoor overwogene.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de beslissing van de selectiefunctionaris en draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak van de beroepscommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 13 februari 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven