Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3722/GA, 13 februari 2017, beroep
Uitspraakdatum:13-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/3722/GA

betreft: [klager] datum: 13 februari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.H.H. Meulemeesters, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 september 2016 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Achterhoek,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 26 januari 2017, gehouden in de p.i. Lelystad, is klagers raadsman mr. M.H.H. Meulemeesters gehoord. Als toehoorder was aanwezig mevrouw [...], werkzaam bij het secretariaat van de Raad.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.
De directeur van de p.i. Achterhoek heeft op 17 januari 2017 schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. de oplegging van een ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een afzonderingscel voor de duur van veertien dagen wegens zeer bedreigend handelen door en gedrag van klager voor de orde en veiligheid in de inrichting en in afwachting van een
verder besluit omtrent de voortgang van klagers detentie;
b. de bedreiging door een medegedetineerde.

De beklagcommissie heeft het beklag ten aanzien van onderdeel a. ongegrond verklaard en heeft klager ten aanzien van onderdeel b. niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ten aanzien van onderdeel a: als gevolg van het incident is klager op de afdeling beheersproblematische gedetineerden (BPG) geplaatst, terwijl de medegedetineerde terug mocht naar de afdeling. De motivering in de beschikking van de ordemaatregel
verschilt van de verklaring van de rapporteur in het schriftelijk verslag. Klager stelt dat hij zich alleen heeft verdedigd tegen de klappen van de medegedetineerde.
Ten aanzien van onderdeel b: de bedreiging op zichzelf is geen beslissing van de directeur. Het beklag had opgevat moeten worden als gericht tegen het nalaten van het personeel om escalatie tussen klager en de medegedetineerde te voorkomen.

De directeur persisteert bij het standpunt zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie.

3. De beoordeling
Ten aanzien van onderdeel a. overweegt de beroepscommissie als volgt.
Uit de onderliggende stukken maakt de beroepscommissie op dat de ordemaatregel is opgelegd omdat klagers gedrag zeer bedreigend was voor de orde en veiligheid in de inrichting en in afwachting van het advies van gedragsdeskundigen omtrent de gevolgen
van klagers gedrag voor de voortgang van detentie. De beroepscommissie acht deze beslissing niet onredelijk of onbillijk. Ook de duur van de ordemaatregel, die vanwege klagers overplaatsing uiteindelijk zes dagen heeft geduurd, acht de beroepscommissie
niet onredelijk. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

Ten aanzien van onderdeel b. overweegt de beroepscommissie dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, ten aanzien van onderdeel a. met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 13 februari 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven