Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2931/SGA, 25 augustus 2016, schorsing
Uitspraakdatum:25-08-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 16/2931/SGA
Betreft : [klager] datum: 25 augustus 2016

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van mr. M. Lochs, ingediend namens

[...], verder verzoeker te noemen, thans verblijvende in de locatie Zoetermeer.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Middelburg van 22 augustus 2016, inhoudende de
terugplaatsing vanuit het plusprogramma naar het basisprogramma per 22 augustus 2016.

De voorzitter heeft kennisgenomen van het klaagschrift van 23 augustus 2016, alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 25 augustus 2016.

1. De beoordeling
Uit het schorsingsverzoek blijkt dat verzoeker vraagt om schorsing van de beslissing van de directeur van de p.i. Middelburg om hem te degraderen naar het basisprogramma. Op het moment van indienen van het schorsingsverzoek was verzoeker – zo is de
voorzitter ambtshalve bekend - al overgeplaatst naar de locatie Zoetermeer. Indien en voorzover verzoeker aldaar in het basisprogramma is geplaatst betrof dit een beslissing van de directeur van de locatie Zoetermeer en niet van de directeur van de
p.i.
Middelburg. Door de plaatsing in de locatie Zoetermeer is de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur van de p.i. Middelburg beëindigd.

Nu de bestreden beslissing niet meer ten uitvoer wordt gelegd, zal het verzoek niet meer tot het door verzoeker beoogde resultaat kunnen leiden. Verzoeker heeft daarom geen belang meer bij een toewijzing van het verzoek zodat het verzoek moet worden
afgewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. J.W. Rijkers, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 25 augustus 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven