Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3868/GB, 25 januari 2017, beroep
Uitspraakdatum:25-01-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/3868/GB

Betreft: [klager] datum: 25 januari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J. Lintjer, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 november 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 10 september 2016 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de p.i. Zwolle.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft verzocht om overplaatsing omdat de afstand naar Zwolle te ver is voor zijn familie. Er is eenmaal bezoek voor klager geweest, maar dit bezoek bestond uit vrienden. Zijn familie is
nog niet op bezoek geweest.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is ingesloten voor het arrondissementsparket Oost-Nederland en als preventief gehechte in het h.v.b. van de p.i. Zwolle geplaatst, welke plaatsing gelet op artikel 24, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van
gedetineerden (de Regeling) juist is geweest. Klager verzoekt om overplaatsing wegens bezoektechnische redenen. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Er is
volgens de selectiefunctionaris geen sprake van bijzondere omstandigheden. Klager heeft aangevoerd dat het voor de familie te ver reizen is om op bezoek te komen, maar heeft verder niet onderbouwd of de familie al dan niet in staat is om te reizen. Er
zijn geen onderliggende stukken voor een toetsing die een eventuele heroverweging rechtvaardigen.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is preventief gehecht in het h.v.b. van de p.i. Zwolle in verband met een strafvervolging in het arrondissement Oost-Nederland. Tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen vindt, conform artikel 24 van de Regeling, preventieve
hechtenis plaats in de nabijheid van het parket en de rechterlijke instantie waar de strafvervolging plaatsvindt. Bijzondere omstandigheden die een overplaatsing naar een h.v.b. in Krimpen aan den IJssel zouden kunnen rechtvaardigen zijn onvoldoende
aannemelijk geworden.

4.3. Gelet op het voorgaande kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal
ongegrond
worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke,
voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 25 januari 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven