Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3767/GB, 24 januari 2017, beroep
Uitspraakdatum:24-01-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/3767/GB

Betreft: [klager] datum: 24 januari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 oktober 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het Justitieel Complex Zaanstad of naar de penitentiaire inrichting (p.i.) Nieuwegein afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 3 oktober 2012 gedetineerd. Hij is op 27 juni 2016 overgeplaatst van de p.i. Groot Alphen naar de p.i. Dordrecht. Klager heeft verzocht om overplaatsing naar het Justitieel Complex Zaanstad of als alternatief naar de p.i.
Nieuwegein.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Klager heeft verzocht om overplaatsing vanwege bezoekproblemen. Klagers ouders wonen in Amsterdam en de afstand naar Dordrecht is te groot.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is op 27 juni 2016 op verzoek van de directie van de p.i. Groot Alphen overgeplaatst naar de p.i. Dordrecht, omdat de veiligheid van klager niet meer gewaarborgd kon worden. Uit het selectieadvies kan worden opgemaakt dat klager gedurende zijn
verblijf in Dordrecht tweemaal bezoek heeft ontvangen. Klager wenst te worden overgeplaatst naar het Justitieel Complex Zaanstad opdat zijn bezoek, woonachtig in Amsterdam, hem regelmatig kan bezoeken. Het Justitieel Complex Zaanstad was echter nog
niet
volledig operationeel. Klager heeft derhalve zijn verzoek gewijzigd in een overplaatsing naar de p.i. Nieuwegein, eveneens vanwege bezoektechnische redenen. Klager heeft onvoldoende onderbouwd waarom zijn bezoek niet in staat is om te reizen. Niet is
gebleken dat klager geen bezoek ontvangt.

4. De beoordeling
Klager heeft verzocht om overplaatsing naar het Justitieel Complex Zaanstad en als alternatief naar de p.i. Nieuwegein in verband met bezoekproblemen die zijn ouders zouden ondervinden. De ouders van klager wonen in Amsterdam en klager voert aan dat de
afstand naar Dordrecht te groot is. De door klager genoemde omstandigheden zijn, nu deze niet nader zijn onderbouwd, onvoldoende zwaarwegend om hem over te plaatsen. De reisafstand Amsterdam-Dordrecht kan, zonder nadere onderbouwing van de bezwaren van
klager, niet worden beschouwd als onevenredig belastend. Bezoekproblemen zijn nu eenmaal inherent aan het ondergaan van detentie. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan dan ook, bij afweging van alle
in
aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke,
voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 24 januari 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven