Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3936/TA, 31 januari 2017, beroep
Uitspraakdatum:31-01-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/3936/TA

betreft: [klager] datum: 31 januari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.J. van Galen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 november 2016 van de beklagcommissie bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 januari 2017, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, is namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting [...] jurist, gehoord.
Voor klagers vervoer naar de zitting is gezorgd maar hij heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord aangezien hij zich na aankomst in de p.i. niet lekker voelde. Daarom heeft hij om aanhouding van de behandeling van het beroep
verzocht.
Klagers raadsman mr. S.J. van Galen is zonder bericht van verhindering niet ter zitting verschenen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de inbeslagname van een ingevoerde dvd-speler/videorecorder (RV2016/000348. dRW 16/165).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De dvd-speler/videorecorder is ten onrechte in beslag genomen. Dit apparaat is eerst na controle van de technische dienst aan klager verstrekt en uit klagers kamer in beslag genomen . Klager betwist dat de inrichting daadwerkelijk onderzoek naar de
mogelijkheid van verzegeling van een dvd-speler/videorecorder heeft gedaan. De inrichting heeft op klagers verzoek om verzegeling direct gezegd dat dit niet mogelijk was en het apparaat uitgevoerd. Verondersteld mag worden dat een technische afdeling
die kennelijk wel in staat is USB-poorten te verzegelen tevens in staat geacht zou moeten worden een dvd-speler/videorecorder te verzegelen. De inrichting meent dat zij niet gehouden kan worden aan een onjuiste uitvoering van haar beleid. De
omstandigheid dat door de inrichting fout op fout is gestapeld, kan echter nopen tot een ander inzicht.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klagers raadsman stelt dat de dvd-speler/videorecorder uit klagers kamer in beslag is genomen, maar dat klopt niet. De dvd-speler/videorecorder is van klagers kamer gehaald ten behoeve van screening die ten onrechte nog niet had plaatsgevonden. Pas na
screening is het apparaat in beslag genomen. De enige fout die is gemaakt is dat de dvd-speler/videorecorder via de technische dienst – die geen screening uitvoert – is binnengekomen en niet via de sociotherapie naar de afdeling I&A voor screening is
gegaan. Verder is de procedure gevolgd die altijd wordt gevolgd. Wel degelijk is nagevraagd of het opnamedeel van het apparaat verzegeld kan worden. Dat kan wel, maar is niet zonder risico. De folie waarmee verzegeling plaatsvindt is gemakkelijk te
verwijderen zodat het risico van het alsnog kunnen opnemen niet uitgesloten kan worden. Het alternatief is een dvd-speler zonder opnamemogelijkheid in te voeren; dit kan gemakkelijk.

3. De beoordeling
Klager heeft op de dag van de zitting na aankomst in de p.i. Vught verzocht om aanhouding van de behandeling van het beroep omdat hij zich niet lekker voelde. Niet is gesteld of gebleken dat klager niet in staat was zijn beroep ter zitting toe lichten.
Zijn raadsman is zonder bericht van verhindering niet ter zitting verschenen.
Gelet hierop en de omstandigheid dat de beroepscommissie voldoende is ingelicht om het beroep te beoordelen, wijst zij het verzoek om aanhouding af.

Gelet op de stukken en het behandelde ter zitting is het volgende voldoende aannemelijk geworden, zodat de beroepscommissie daarvan uit zal gaan. Klager heeft toestemming gevraagd voor het invoeren van een dvd-speler. Uit de aanvraag bleek niet dat het
ging om een apparaat met een VHS-systeem (videorecorder met opnamemogelijkheid). Het via de technische dienst ingevoerde apparaat is na binnenkomst in de inrichting op klagers kamer geplaatst en niet, zoals in de artikelen 1.2 en 1.3 van het bij de
huisregels behorende ‘Beleid voor elektronische apparatuur’ is voorgeschreven, op het kantoor van sociotherapie afgegeven ten behoeve van screening door de afdeling I&A. Een dag na plaatsing van het apparaat op klagers kamer is dit apparaat van klagers
kamer gehaald teneinde deze alsnog door de afdeling I&A te laten screenen. Nadat bij screening was gebleken dat dit apparaat naast een dvd-speler ook beschikte over een videorecorder met opnamemogelijkheid is besloten deze in beslag te nemen en uit te
voeren. Deze beslissing kon in redelijkheid worden genomen, omdat niet eerder bekend was dat het apparaat over een opnamemogelijkheid beschikte en een dergelijk apparaat op grond van artikel 44, tweede lid, Bvt in verbinding met artikel 2.3.6 van het
‘Beleid voor elektronische apparatuur’ niet in de inrichting is toegestaan en klager het desbetreffende apparaat daarom niet in zijn bezit mag hebben.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat het klager vrij staat een dvd-speler zonder opnamemogelijkheid in te voeren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. R.M. Maanicus en mr. drs. J.P. Meesters, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 31 januari 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven