Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3640/GB, 26 januari 2017, beroep
Uitspraakdatum:26-01-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/3640/GB

Betreft: [Klager] datum: 26 januari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J. van Weers, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 5 oktober 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft op klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van het Justitieel Complex Zaanstad, dan wel het h.v.b. van de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan den Rijn, positief
besloten.

2. De feiten
Klager is sedert 2 februari 2016 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b. van de p.i. Achterhoek. Bij beslissing van 5 oktober 2016 is klager, conform zijn verzoek, geselecteerd voor het h.v.b. van de p.i. Groot Alphen te Alphen aan den Rijn, waar hij
op 19 oktober 2016 naartoe is overgeplaatst.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft reeds in februari 2016 verzocht om overplaatsing naar het h.v.b. van het Justitieel Complex Zaanstad, dan wel het h.v.b. van de locatie Groot Alphen te Alphen aan den Rijn. Hij heeft naar zijn zeggen echter te kennen gegeven dit verzoek te
willen intrekken. De selectiefunctionaris heeft zijn selectiebeslissing voor het h.v.b. van de p.i. Groot Alphen op medische gronden gebaseerd, daar klager met regelmaat een bezoek aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam zou moeten
brengen. Klager erkent dat hij eens in de zes maanden een scan dient te laten maken. Daarbij brengt klager de laatste maanden extra bezoeken aan de medische dienst vanwege het neuropsychologisch onderzoek dat de rechtbank heeft gelast. Nu het onderzoek
thans is afgerond, kan dit echter niet langer aan de selectiebeslissing ten grondslag worden gelegd.
Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek dient de reclassering een plan van aanpak op te stellen. De reclasseringsmedewerker met wie klager contact heeft gehad, heeft echter laten weten klager in Alphen aan den Rijn niet te kunnen opzoeken.
Voorts vermeldt klager dat in de ochtend van 19 januari 2017 een zitting is gepland bij de rechtbank Zwolle, die beter bereikbaar is vanuit Zutphen dan vanuit Alphen aan den Rijn, zodat mogelijk vervoersproblemen zullen ontstaan.
Klagers heeft verzocht om overplaatsing, daar hij verwachtte dat zijn strafzaak thans reeds zou zijn afgedaan. Nu de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak is uitgesteld tot 19 januari 2017, is het voor klager van belang dat hij in de p.i.
Achterhoek blijft, althans naar de p.i. Achterhoek wordt teruggeplaatst. In de p.i. Groot Alphen voelt klager zich onveilig, nu daar gedetineerden verblijven die klager niet gunstig zijn gezind, aldus klager.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klagers verzoek tot overplaatsing is besproken in het Multidisciplinair Overleg (MDO). Het MDO adviseert positief over dit verzoek, nu een inrichting in de buurt van het AMC wenselijk wordt geacht vanwege het medisch traject waarin klager zich
bevindt.
Van een eventuele intrekking van het overplaatsingsverzoek is bij de selectiefunctionaris, noch bij de directeur van de p.i. Achterhoek iets bekend. Naar aanleiding van contact met de directeur van de p.i. Groot Alphen is volgens de
selectiefunctionaris
gebleken dat er geen aanwijzingen zijn dat tussen klager en medegedetineerden spanningen bestaan.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Vaststaat dat klager heeft verzocht om overplaatsing naar het h.v.b. van het Justitieel Complex Zaanstad, dan wel het h.v.b. van de p.i. Groot Alphen te Alphen aan den Rijn. Van een intrekking van dit verzoek voordat de selectiefunctionaris een
beslissing op het bezwaarschrift had genomen is uit de stukken in het dossier niet gebleken. De selectiefunctionaris heeft klager bij beslissing van 5 oktober 2016 conform zijn verzoek geselecteerd voor het h.v.b. van de p.i. Groot Alphen te Alphen aan
den Rijn.

4.3. Uit het selectieadvies van de directeur van de p.i. Achterhoek blijkt dat klager in een periode van acht maanden negen afspraken bij het AMC in Amsterdam heeft gehad. Klager betwist dat gegeven niet. Het MDO heeft positief geadviseerd over
klagers overplaatsingsverzoek, daar het wenselijk werd geacht dat klager in een inrichting nabij het AMC zou verblijven. Voorts blijkt uit de stukken dat klagers ouders in Amsterdam woonachtig zijn, zodat klager thans meer in de nabijheid van zijn
bezoek verblijft dan in de p.i. Achterhoek het geval was. Gelet hierop heeft de selectiefunctionaris bij het nemen van de bestreden beslissing voldoende rekening gehouden met klagers belangen. Nu klager daarenboven niet heeft aangetoond, noch met enige
onderbouwing aannemelijk heeft gemaakt dat hij zijn overplaatsingsverzoek heeft ingetrokken, kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als
onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4.4. Ten overvloede overweegt de beroepscommissie dat klager, indien hij in eerste aanleg wordt veroordeeld, nadien in het kader van een selectie voor een gevangenis zijn voorkeur kenbaar kan maken. De selectiefunctionaris zal dan opnieuw bezien of
plaatsing in de gevangenis van klagers voorkeur in de rede ligt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 26 januari 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven