Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3942/GB, 30 januari 2017, beroep
Uitspraakdatum:30-01-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/3942/GB

Betreft: [Klager] datum: 30 januari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 11 november 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de Terroristenafdeling (TA) van de locatie De Schie toegewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 24 april 2016 gedetineerd. Hij verbleef in de TA van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught. Op 11 november 2016 is hij overgeplaatst naar de TA van de locatie De Schie, waar een individueel regime geldt.

3. Ontvankelijkheid
Ingevolge artikel 18, eerste lid, aanhef en onder a, van de Pbw kan een gedetineerde bij de selectiefunctionaris een met redenen omkleed verzoekschrift indienen teneinde een overplaatsing naar een bepaalde inrichting of afdeling te bewerkstelligen.
Artikel 72, eerste lid, van de Pbw biedt de mogelijkheid tegen de afwijzing van een dergelijk verzoek een beroepschrift in te dienen.

Het onderhavige beroepschrift ziet echter niet op een afwijzing van klagers verzoek tot overplaatsing, maar op een toewijzing hiervan. Tegen een dergelijke beslissing staat geen rechtsmiddel open. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden
verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 30 januari 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven