Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/4132/GB, 25 januari 2017, beroep
Uitspraakdatum:25-01-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/4132/GB

Betreft: [klager] datum: 25 januari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.C.J. Lina, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 9 december 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie Roermond afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 29 juli 2016 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de locatie Sittard.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klagers moeder is niet in staat om klager te bezoeken in Sittard in verband met haar gezondheidstoestand.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is ingesloten voor het arrondissementsparket Limburg en als preventief gehechte in het h.v.b. van locatie Sittard geplaatst, welke plaatsing gelet op artikel 24, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden
(de Regeling) juist is geweest. Klager verzoekt om overplaatsing wegens bezoektechnische redenen. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Er is geen sprake van
bijzondere omstandigheden. Uit de bezoekerslijsten valt op te maken dat klager wekelijks bezoek ontvangt. Dat klagers moeder op medische gronden niet tot reizen in staat zou zijn wordt niet met feitelijke gegevens onderbouwd. Uit de bezoekerslijsten
blijkt dat klagers moeder regelmatig bij hem op bezoek komt.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is preventief gehecht in het h.v.b. van de locatie Sittard in verband met een strafvervolging in het arrondissement Limburg. Tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen vindt, conform artikel 24 van de Regeling, preventieve hechtenis
plaats in de nabijheid van het parket en de rechterlijke instantie waar de strafvervolging plaatsvindt. Bijzondere omstandigheden die een overplaatsing naar een h.v.b. van de locatie Roermond zouden kunnen rechtvaardigen zijn niet aannemelijk geworden.
Klager heeft niet onderbouwd dat zijn moeder in verband met haar gezondheidstoestand niet in staat is om te reizen.

4.3. De beroepscommissie overweegt dat bezoekproblemen inherent zijn aan het ondergaan van detentie. Bovendien blijkt uit het selectieadvies van 29 november 2016 dat klager niet verstoken blijft van bezoek en blijkt uit de bezoekerslijsten dat
klagers moeder hem regelmatig heeft bezocht. Onder deze omstandigheden kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk
worden aangemerkt. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke,
voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 25 januari 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven