Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/4008/GB, 25 januari 2017, beroep
Uitspraakdatum:25-01-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/4008/GB

Betreft: [klager] datum: 25 januari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. N. Pieterse, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 november 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) van de locatie De Schie afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 29 september 2016 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b. van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Er is sprake van bijzondere omstandigheden welke een overplaatsing naar de regio Rotterdam rechtvaardigen. Klager wenst bezoek te ontvangen van zijn moeder en zijn kinderen en zij kunnen de
afstand tussen Rotterdam en Vught niet overbruggen. Voorts is klager onder behandeling bij het Havenziekenhuis. Klager heeft reeds een afspraak gemist door zijn voorlopige hechtenis en klagers moeder is thans doende een nieuwe afspraak in te plannen.
Klager heeft vooralsnog geen uitzicht op afstraffing, nu in januari 2017 een pro forma zitting is ingepland.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is ingesloten voor het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant en als preventief gehechte in het h.v.b. van de p.i. Vught geplaatst, welke plaatsing gelet op artikel 24, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van
gedetineerden (de Regeling) juist is geweest. Klager verzoekt om overplaatsing wegens bezoektechnische redenen. Bezoekproblemen zijn inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Er is
geen sprake van bijzondere omstandigheden. Uit de bezoekerslijsten valt op te maken dat klager wekelijks bezoek ontvangt. Over medische zaken is de selectiefunctionaris niet bevoegd enige uitspraak te doen. De p.i. Vught heeft bevestigd dat aan klager
de benodigde medische zorg kan worden verleend.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is preventief gehecht in het h.v.b. van de p.i. Vught in verband met een strafvervolging in het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen vindt, conform artikel 24 van de Regeling, preventieve
hechtenis plaats in de nabijheid van het parket en de rechterlijke instantie waar de strafvervolging plaatsvindt.

4.3. De beroepscommissie overweegt dat bezoekproblemen inherent zijn aan het ondergaan van detentie. Bovendien blijkt uit het selectieadvies van 15 november 2016 dat klager niet verstoken blijft van bezoek. Bijzondere omstandigheden die een
overplaatsing naar een h.v.b. in Rotterdam zouden kunnen rechtvaardigen zijn niet aannemelijk geworden.

4.4. Onder deze omstandigheden kan de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Ten aanzien van
hetgeen is aangevoerd omtrent het missen van een afspraak in het Havenziekenhuis, merkt de beroepscommissie op dat, voor zover een consult in het Havenziekenhuis nodig zou zijn, klager in contact kan treden met de aan de inrichting verbonden medische
dienst.
Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke,
voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 25 januari 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven