Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3686/SGA, 4 november 2016, schorsing
Uitspraakdatum:04-11-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

DBT  v

Uitspraak

Nummer : 16/3686/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 4 november 2016

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. J.F. van Halderen, namens

[...], verder verzoeker te noemen, thans verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) Haaglanden van 28 oktober 2016, inhoudende
de terugplaatsing vanuit het plus- naar het basisprogramma (degradatie) per 31 oktober 2016.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 1 november 2016 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 3 november 2016.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Uit de inlichtingen van de directeur, waaronder begrepen de schriftelijke mededeling van de beslissing tot degradatie, komt naar voren dat verzoeker bij een urinecontrole na een weekeindverlof positief werd bevonden op het gebruik van softdrugs.
Verzoeker heeft toen een herhalingsonderzoek aangevraagd en ook de uitslag van dat onderzoek, welke uitslag op 27 oktober 2016 werd ontvangen, bleek positief te zijn. Naar aanleiding van dit voorval is verzoeker teruggeplaatst in het basisprogramma en
vanuit de z.b.b.i. door de selectiefunctionaris overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Lelystad.

Volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie dient de directeur alvorens te beslissen de ernst van het gedrag in kwestie af te wegen tegen het voorgaande gedrag. Volgens de beroepscommissie vormt immers de grondslag voor degradatie niet de
verstoring van de orde en veiligheid in de inrichting dan wel de ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming zonder meer, zoals dat wel het geval is bij de disciplinaire straf en de ordemaatregel, maar de (mate van) verantwoordelijkheid die
de gedetineerde toont voor zijn eigen re-integratie. Niet elk ongewenst gedrag hoeft daarom volgens de beroepscommissie tevens in te houden dat de gedetineerde niet meewerkt aan zijn re-integratie en daarom dient het structurele gedrag van de betrokken
gedetineerde, waaronder ook de onderdelen van goed gedrag, bij de beslissing te worden betrokken.

Uit de door de directeur meegezonden stukken komt niet meer naar voren dan dat verzoeker positief is bevonden bij de urinecontrole van 23 oktober 2016. Andere gegevens omtrent klagers structurele gedrag in de inrichting zijn door de directeur niet
verstrekt.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter kon de directeur gelet op het feit dat hier feitelijk sprake is van één enkel incident niet in redelijkheid komen tot het oordeel dat sprake was van structureel ongewenst gedrag. Daarmee is de bestreden
beslissing onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd en komt zij voor schorsing in aanmerking. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende klaagschrift zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 4 november 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven