Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2810/GA, 28 december 2016, beroep
Uitspraakdatum:28-12-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Telefoon  v

Uitspraak

nummer: 16/2810/GA

betreft: Klager datum: 28 december 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 2 augustus 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Grave, betreffende het in het re-integratiecentrum (RIC) niet mogen bellen met zijn huisarts en het Star Medisch Diagnostisch
Centrum (Star),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Grave in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. P.M. Iwema om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. In aanvulling op die uitspraak overweegt de beroepscommissie dat gedetineerden in het RIC kunnen werken aan
de basisvoorwaarden van hun re-integratie. Evenwel kan het door klager telefoneren met zijn huisarts dan wel het Star in dit geval niet als een re-integratieactiviteit worden aangemerkt. Klager is niet de mogelijkheid ontnomen om zijn huisarts dan wel
het Star te bellen tijdens de reguliere belmomenten. De beroepscommissie acht de bestreden beslissing dan ook niet onredelijk of onbillijk. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagrechter zal worden bevestigd met
aanvulling van de gronden.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van
mr. L.S. Rietdijk, secretaris, op 28 december 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven