Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3662/GA, 22 december 2016, beroep
Uitspraakdatum:22-12-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Activiteiten  v

Uitspraak

nummer: 16/3662/GA

betreft: [klager] datum: 22 december 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Arnhem,

gericht tegen een uitspraak van 25 oktober 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde p.i., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 8 december 2016, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Zwolle, zijn gehoord klagers raadsvrouw mr. T.S.S. Overes, [...], juridisch medewerker, en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur bij de p.i. Arnhem.

Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het afbreken van het luchtmoment op 22 september 2016.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard en klager een extra luchtmoment toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
Door en namens de directeur is in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Op 22 september 2016 is het luchtmoment afgebroken omdat er van buitenaf volle blikjes drinken op de luchtplaats werden gegooid. Hierdoor werden de orde en de veiligheid in de inrichting ernstig verstoord. De gedetineerden, die hierdoor verwondingen
hadden kunnen oplopen, zijn direct in veiligheid gebracht. Het vroegtijdig beëindigen van het luchtmoment werd veroorzaakt door overmacht en was geen vrijwillige keuze. In verband met het volle dagprogramma is er geen ruimte voor wat betreft menskracht
en tijd om de gemiste luchttijd te compenseren. Klager heeft als enige beklag ingediend.

Namens klager is in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het feit dat het vervroegd beëindigen van het luchten gerechtvaardigd is, betekent niet dat de rechten van klager dienen te worden ingeperkt. Volgens klager zijn de gedetineerden van de gevangenis niet ingesloten in de eigen verblijfsruimte. De p.i.
had
compensatie moeten aanbieden. Hetgeen gebeurd is, kan niet de gedetineerden worden aangerekend.

3. De beoordeling
Vast is komen staan dat klagers luchtmoment vroegtijdig is beëindigd omdat er tijdens het luchten van buitenaf blikjes drinken over de muur op de luchtplaats werden gegooid. De gedetineerden zijn vervolgens direct in veiligheid gebracht en ingesloten
in
hun verblijfsruimtes. Naar het oordeel van de beroepscommissie kan een dergelijke calamiteit de gedetineerden noch de directeur worden aangerekend. Dat klagers luchttijd door de uitzonderlijke situatie enigszins korter heeft geduurd en dit niet kon
worden gecompenseerd in verband met klagers volle dagprogramma kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot gegrondverklaring van het beklag leiden. Zij zal derhalve het beroep van de directeur gegrond verklaren, de uitspraak van de
beklagrechter vernietigen en het beklag alsnog ongegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, J. Schagen MA en mr. R.S.T. van Rossem-Broos, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 22 december 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven