Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3262/GB, 19 december 2016, beroep
Uitspraakdatum:19-12-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/3262/GB

Betreft: [Klaagster] datum: 19 december 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.G.H. van de Kamp, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 3 september 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de beslissing haar over te plaatsen naar de gevangenis van de locatie Nieuwersluis ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klaagster is sedert 24 juni 2014 gedetineerd. Zij verbleef in de gevangenis van de locatie Ter Peel te Sevenum. Op 20 juli 2016 is zij overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Nieuwersluis, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht.
Klaagster is overgeplaatst vanwege een lopend integriteitsonderzoek waarbij inrichtingspersoneel betrokken zou zijn. Een minder vergaande oplossing zou niet aan de orde zijn geweest. Twee maanden voor haar overplaatsing naar de locatie Nieuwersluis is
klaagster te kennen gegeven dat een integriteitsonderzoek was opgestart. Ten tijde van de overplaatsing was het onderzoek reeds in een vergevorderd stadium. Klaagster is in deze periode niet aangesproken op haar gedrag en heeft niets vernomen van
negatieve weerslagen op inrichtingsmedewerkers of medegedetineerden. Niet is gebleken dat minder vergaande oplossingen dan een overplaatsing naar de locatie Nieuwersluis zijn onderzocht.
De overplaatsing heeft voor klaagster veel negatieve gevolgen gehad. Zij had in de locatie Ter Peel afspraken gemaakt om bezoek van haar kinderen te kunnen ontvangen, nam deel aan de arbeid en had vertrouwen in het behandeltraject dat zij volgde.
Voorts
had zij vertrouwelijke contacten met haar mentor en casemanager. Na klaagsters overplaatsing naar de locatie Nieuwersluis heeft het een aanzienlijke tijd geduurd, voordat haar bezoek, met name het bezoek van haar kinderen, doorgang kon vinden. Zij mag
een halfuur korter bezoek ontvangen dan in de locatie Ter Peel. Verder heeft zij enige tijd niet over een laptop met haar strafdossier kunnen beschikken, terwijl de noodzaak hiertoe vanwege de naderende inhoudelijke behandeling van haar strafzaak groot
was. Er heeft nagenoeg geen overdracht plaatsgevonden, daar de locatie Nieuwersluis ten onrechte in de veronderstelling verkeerde dat het een strafoverplaatsing betrof. Desondanks ervaart klaagster de overplaatsing als een straf. In de locatie Ter Peel
verbleef klaagster in een plusprogramma. In de locatie Nieuwersluis is zij in het basisprogramma geplaatst.
Hoewel het onderzoek inmiddels is afgerond, is thans nog geen inhoudelijke reactie gegeven, daar de directeur van de locatie Ter Peel op het moment van schrijven op vakantie was. Klaagster acht dit, gelet op de ingrijpende gevolgen die de overplaatsing
voor haar hebben gehad, onbegrijpelijk en in strijd met de regels van een behoorlijke bejegening.
Namens klaagster is verzocht om een financiële tegemoetkoming.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Blijkens het selectieadvies van de directeur van de locatie Ter Peel is een integriteitsonderzoek in de inrichting gestart waarbij klaagsters naam en die van een inrichtingsmedewerker zijn genoemd. Het onderzoek heeft een weerslag op het
inrichtingspersoneel en de gedetineerden in de locatie Ter Peel. Een overplaatsing van klaagster werd in het belang van het onderzoek en omwille van de orde en veiligheid binnen de inrichting wenselijk geacht. Vanwege de weerslag die het onderzoek op
het inrichtingspersoneel had, was een overplaatsing de enige mogelijkheid. Enkel een overplaatsing kon de gevoeligheden bij het personeel wegnemen. Bezoekproblemen zijn voorts inherent aan detentie. De negatieve gevolgen die klaagster noemt, acht de
selectiefunctionaris niet onoverkomelijk.
Thans is het integriteitsonderzoek afgerond. Naar aanleiding van dit onderzoek is een terugplaatsing naar de locatie Ter Peel niet mogelijk. Klaagster zou hebben gezegd misbruikt te zijn en te kennen hebben gegeven dat de verkeerde persoon hiervoor was
gepakt. Zij heeft niet willen aangeven wie dit is geweest. Deze persoon verblijft mogelijk nog in de locatie Ter Peel, zodat een terugplaatsing vanwege klaagsters veiligheid niet mogelijk is.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis van de locatie Nieuwersluis is een gevangenis voor vrouwen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Klaagster, die in hoger beroep is veroordeeld, kan in een gevangenis met een regime van beperkte gemeenschap worden geplaatst.

4.3. De selectiefunctionaris heeft beslist tot overplaatsing van klaagster naar de locatie Nieuwersluis naar aanleiding van een integriteitsonderzoek waarbij haar naam en die van een inrichtingsmedewerker zijn genoemd en vanwege de weerslag die dit
onderzoek op het inrichtingspersoneel heeft gehad. Thans is het onderzoek afgerond. Onduidelijk is wat het onderzoek inhield en hoe dit een weerslag op het inrichtingspersoneel heeft gehad. Voorts is niet toegelicht waarom een overplaatsing de enige
mogelijkheid was om gevoeligheden weg te nemen of waaruit deze gevoeligheden bestaan. Niet is gebleken dat alternatieven zijn onderzocht. De selectiefunctionaris heeft derhalve onvoldoende gemotiveerd op welke gronden een overplaatsing noodzakelijk
was,
zodat de bestreden beslissing niet in stand kan blijven.

4.4. Gelet op het vorenstaande moet de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en vanwege het motiveringsgebrek dat hieraan kleeft, als onredelijk en
onbillijk worden aangemerkt. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst
daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klaagster geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 19 december 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven