Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2813/JB, 15 december 2016, beroep
Uitspraakdatum:15-12-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/2813/JB

Betreft: [klager] datum: 15 december 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.A.C. de Bruijn, namens

[...], geboren op [...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 8 augustus 2016 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de selectiefunctionaris in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. M.A.C. de Bruijn om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft meegedeeld dat het niet mogelijk is een bezwaarschrift in te dienen tegen de beslissing om klager tijdens een ‘tijdelijk verblijf elders’, hierna correctieplaatsing genoemd, te plaatsen op de individuele trajectafdeling
(ITA) van j.j.i. Den Hey-Acker, hetgeen door de beroepscommissie wordt opgevat als een niet-ontvankelijk verklaring van klager in het bezwaar.

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. Klager verbleef in j.j.i. De Hunnerberg te Nijmegen. Ten gevolge van een tweetal incidenten heeft de
directeur van deze j.j.i. besloten klager met toepassing van artikel 27 Bjj tijdelijk te plaatsen in j.j.i. Den Hey-Acker. Deze correctieplaatsing is op 7 juli 2016 ten uitvoer gelegd in j.j.i. Den Hey-Acker te Breda, alwaar klager vanwege het gebrek
aan reguliere plaatsen op de individuele trajectafdeling (ITA) is geplaatst. Klager heeft tegen de correctieplaatsing op de ITA beklag ingediend bij de beklagcommissie van Den Hey-Acker. Deze beklagcommissie heeft gemeld dat de directeur van Den
Hey-Acker geen beslissing heeft genomen en dat bezwaar moet worden ingediend bij de selectiefunctionaris.

3. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Uit de wet volgt dat de plaatsing op de ITA is voorbehouden aan de selectiefunctionaris. Deze plaatsing is ongerechtvaardigd en disproportioneel. Als de selectiefunctionaris geen beslissing heeft
genomen, is klager krachtens een onbevoegd genomen beslissing op de ITA geplaatst en is die plaatsing onrechtmatig.

De selectiefunctionaris heeft inzake het beroep het volgende standpunt naar voren gebracht. De selectiefunctionaris heeft niet beslist klager op de ITA-afdeling te plaatsen. Zoals in de beslissing van 8 augustus 2016 is vermeld, beslist de directeur
van
de j.j.i. van verblijf tot een correctieplaatsing na overleg met de selectiefunctionaris. De ontvangende j.j.i. beslist op welke afdeling de correctieplaatsing ten uitvoer wordt gelegd.

4. De beoordeling
Het beroep is gericht tegen de beslissing tot tenuitvoerlegging van de door De Hunnerberg genomen beslissing klager in het kader van een correctieplaatsing in Den Hey-Acker te plaatsen, alwaar klager op de ITA-afdeling is geplaatst.
In geding is de vraag wie de beslissing tot tenuitvoerlegging van de correctieplaatsing op de ITA heeft genomen.

Vast staat dat de selectiefunctionaris op grond van artikel 12, zevende lid, Bjj bevoegd is een jeugdige te plaatsen op een landelijke ITA-afdeling als bedoeld in artikel 22c Bjj en dat de directeur van de j.j.i. met de ITA-afdeling vervolgens bevoegd
is te beslissen tot voortzetting daarvan telkens binnen ten hoogste zes maanden.

Op grond van de stukken is voldoende aannemelijk dat de selectiefunctionaris in klagers geval geen beslissing tot plaatsing van klager op de ITA-afdeling van Den Hey-Acker heeft genomen. Klager is krachtens beslissing van de directeur van De Hunnerberg
met toepassing van artikel 27 Bjj, na overleg met de selectiefunctionaris, tijdelijk geplaatst in Den Hey-Acker, met de bedoeling dat klager aldaar op een reguliere afdeling zou worden geplaatst. Bij brief van 5 juli 2016 heeft de selectiefunctionaris
De Hunnerberg ingelicht over de omstandigheid dat klager krachtens de beslissing ex artikel 27 Bjj is geplaatst in Den Hey-Acker op de ITA-afdeling.
Nu uit de stukken naar voren komt dat klager vanwege het gebrek aan reguliere plaatsen op de ITA-afdeling is geplaatst, moet het er voor worden gehouden dat dit een beslissing van de directeur van Den Hey-Acker is geweest.

De selectiefunctionaris heeft klager in het licht van bovenstaande feiten en omstandigheden terecht niet-ontvankelijk verklaard in het bezwaar.
De beroepscommissie zal daarom het beroep ongegrond verklaren.
De stukken zullen worden doorgezonden aan de beklagcommissie van j.j.i. Den Hey-Acker met het verzoek om alsnog zo spoedig mogelijk op het beklag te beslissen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en verwijst de zaak ter verdere behandeling naar de beklagcommissie bij j.j.i. Den Hey-Acker.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. S.B. de Pauw Gerlings- Döhrn, voorzitter, drs. H. Heddema en drs. J.E. Wouda, leden, bijgestaan door mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 15 december 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven