Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3143/GB, 13 december 2016, beroep
Uitspraakdatum:13-12-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 16/3143/GB

Betreft: [Klager] datum: 13 december 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 september 2016 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard of de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 13 september 2013 gedetineerd. Hij verblijft in de gevangenis van de p.i. Lelystad.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Zijn vrouw, die in Dordrecht woonachtig is, mag hem twee uur per week bezoeken. De reistijd bedraagt voor haar een uur en 45 minuten, zodat zij elke week een hele dag kwijt is voor twee uren bezoek. Dit geeft veel stress in hun relatie. Wanneer klager
bezoek zonder toezicht (BZT) van zijn vrouw heeft, zijn hun kinderen alleen. Ingeval met de kinderen iets aan de hand is, duurt het minimaal twee uren voordat hun moeder bij hen kan zijn.
Voorts ziet klager vrijwel dagelijks medegedetineerden de inrichting verlaten, daar zij veelal korte straffen uitzitten. Dit valt hem zwaar, nu hij dit uitzicht zelf niet heeft. Klager meent dat een inrichting met een afdeling voor
(levens)langgestraften beter op zijn situatie is ingespeeld. De gang van zaken in de p.i. Lelystad levert klager frustratie en onnodige stress op. Hierbij komt dat klager in de p.i. Lelystad, in tegenstelling tot veel andere inrichtingen, niet de
mogelijkheid wordt geboden contact met zijn familie te onderhouden middels een Skypeverbinding. Nu klager een levenslange gevangenisstraf ondergaat, wenst hij te worden overgeplaatst naar een inrichting waar hem deze mogelijkheid wordt geboden. Klager
wil niet dat zijn omgeving onnodig last ondervindt van zijn situatie.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het Multidisciplinair Overleg (MDO) heeft negatief geadviseerd over klagers overplaatsingsverzoek, omdat klager minder dan een jaar in de p.i. Lelystad verblijft en hier regelmatig bezoek van zijn vrouw en kinderen ontvangt. De reisafstand acht de
selectiefunctionaris redelijk. Voorts is elke inrichting geschikt voor de opvang van levenslanggestraften en bieden alle inrichtingen dezelfde activiteiten. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt ten aanzien van de straf van de gedetineerden.
De bezoekproblemen die klager heeft aangevoerd zijn volgens de selectiefunctionaris inherent aan het ondergaan van detentie en vormen geen selectiecriterium. De aangevoerde Skypemogelijkheden vormen evenmin een selectiecriterium.

4. De beoordeling
4.1. Klager heeft verzocht om overplaatsing naar de locatie Zuyder Bos of de p.i. Dordrecht, omdat hij – kort gezegd – meent dat de locatie Zuyder Bos, waar een speciale afdeling voor levenslanggestraften bestaat, beter is ingespeeld op zijn
situatie
en zijn status als levenslanggestrafte en in Dordrecht zijn vrouw en kinderen woonachtig zijn.

4.2. De selectiefunctionaris heeft klagers overplaatsingsverzoek onvoldoende gemotiveerd afgewezen, nu onduidelijk is welke bezwaren bestaan tegen een overplaatsing naar de locatie Zuyder Bos of de p.i. Dordrecht. Voorts heeft de
selectiefunctionaris
onvoldoende rekening met klagers status als levenslanggestrafte gehouden. Bezoekproblemen zijn in beginsel inherent aan het ondergaan van detentie en vormen, behoudens bijzondere omstandigheden, geen selectiecriterium. Een dergelijke bijzondere
omstandigheid is echter aanwezig, daar het, mede vanwege de aan hem opgelegde levenslange gevangenisstraf, in zijn belang is in de nabijheid van zijn familie te worden geplaatst. Voorts zal een overplaatsing naar de locatie Zuyder Bos in klagers belang
kunnen zijn, nu daar een speciale afdeling met voorzieningen voor levenslanggestraften bestaat.

4.3. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden
vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Daarbij overweegt de beroepscommissie dat klager duidelijkheid zal
moeten verschaffen over de inrichting waarnaar hij wenst te worden overgeplaatst, nu thans onduidelijk is welk van zijn gronden zwaarder weegt en, in het verlengde daarvan, welk van de genoemde inrichtingen zijn voorkeur heeft.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 13 december 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven