Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3171/TA, 9 december 2016, beroep
Uitspraakdatum:09-12-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/3171/TA

betreft: [...] datum: 9 december 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 september 2016 van de beklagcommissie bij Van der Hoeven Kliniek te Utrecht, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 10 november 2016, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad is klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsman mr. A.T. van Rhijn.
Het hoofd van de inrichting heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. het zoekraken van klagers spelcomputers met toebehoren en deze niet vervangen;
b. het onklaar maken van klagers spelcomputers voor toegang tot internet.

De beklagcommissie heeft het beklag wat betreft beklagonderdeel a deels gegrond en deels ongegrond verklaard en het beklag wat betreft beklagonderdeel b ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is zijn spullen kwijt. De verzegeling door de firma Strijbosch betekent in de praktijk dat de spelcomputer beschadigd en kapot wordt
gemaakt. Hij kan er niets meer mee doen. Klager zit dus met spullen die niet functioneren. Bij de inbeslaggenomen spullen zitten voorwerpen die klager nodig heeft voor de spelcomputers zoals een koptelefoon of toetsenbord. De inrichting heeft met
klager
niet besproken waarom in tegenstelling tot andere patiënten wordt gekozen voor het onklaar maken van de internettoegang van de spelcomputers en niet voor verzegeling. Klager heeft zijn spullen ook nodig voor zijn studie rechten.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep aangevoerd dat klager akkoord is gegaan met een vergoeding van € 100,= voor de goederen genoemd onder nummer 14, 15 en 16 van de lijst.

3. De beoordeling
a.
De beroepscommissie stelt vast dat de beklagcommissie het beklag van klager gericht tegen de vermissing van zijn spelcomputers en enkele toebehoren gegrond heeft verklaard en het hoofd van de inrichting heeft opgedragen een voorstel voor vergoeding van
de schade dient te doen.
In beroep is enkel nog aan de orde de gestelde vermissing dan wel inbeslagname van de :
- extra lange (+/- 2m) USB kabel voor lader Playstation controllers.
- draadloze ontvanger Xbox 360 controller, voor aansluiten op computer die ook al is genoemd in het beklag over de vernielde Xbox360 controller
- spindle met dvd’s waaronder 2 win 7 (32 en 64 bits versies), Visual studio 2008 en 2013

In de bijlage bij de uitspraak van de beklagcommissie zijn voornoemde voorwerpen genummerd 3, 6 en 13. De nummers 3 en 6 zijn volgens het hoofd van de inrichting opgeslagen in het magazijn. Het hoofd van de inrichting heeft naar het oordeel van de
beroepscommissie onvoldoende toegelicht waarom deze voorwerpen die nodig lijken voor het operationeel houden van de spelcomputers, niet aan klager kunnen worden teruggegeven. Het beroep zal in zoverre gegrond worden verklaard. De uitspraak van de
beklagcommissie zal in zoverre worden vernietigd en het beklag zal op deze onderdelen alsnog gegrond worden verklaard.
Wat betreft de spindle (voorwerp nummer 13) kan niet worden vastgesteld dat deze is verdwenen. Het hoofd van de inrichting stelt immers dat deze nooit in beslag is genomen. Nu hieromtrent geen beslissing van het hoofd van de inrichting ten grondslag
ligt had klager niet-ontvankelijk in zijn beklag moeten worden verklaard.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming aan klager.

b.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Hierbij is klagers verleden omtrent zijn activiteiten op internet meegewogen. Het beroep zal derhalve
ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond wat betreft beklagonderdeel a, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag voor wat betreft de vermissing van de USB-kabel (nr 3) en de draadloze ontvanger (nr 6) alsnog
gegrond
en verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht over de vermissing van de spindle (nr 13).
Zij verklaart het beroep wat betreft beklagonderdeel b ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.
Zij bepaalt dat klager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, prof. dr. H.J.C. van Marle en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 9 december 2016

secretaris voorzitter

Naar boven