Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2475/TA, 15 november 2016, beroep
Uitspraakdatum:15-11-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/2475/TA

betreft: [...] datum: 15 november 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P. Scholte, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 juli 2016 van de beklagcommissie bij FPC De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 11 oktober 2016, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, zijn namens het hoofd van FPC De Kijvelanden gehoord, [...], hoofd behandeling en bedrijfsvoering en [...], juridisch medewerker. Hoewel voor klagers
vervoer naar de zitting was zorg gedragen heeft hij geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord. De raadsman van klager, mr. P. Scholte, heeft schriftelijk bericht niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beslissing van 20 juni 2016 tot separatie met cameratoezicht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager betwist dat de separatie noodzakelijk was ter handhaving van de orde en de veiligheid in de inrichting. Er is geen poging gedaan om klager
voorafgaand aan een eventuele afzondering of separatie vrijwillig de noodmedicatie te laten innemen. Als klager hiermee akkoord was gegaan had de beperking van zijn bewegingsvrijheid voorkomen kunnen worden, doordat de noodmedicatie een normalisering
van zijn gedrag had kunnen bewerkstelligen. Daarnaast is de mogelijkheid van een minder ingrijpende maatregel onvoldoende overwogen. Gezien de psychotische ontregeling had de afzondering op klagers eigen kamer de rust wellicht sneller doen terugkeren.
De separatie heeft een averechts effect gehad. De onrust is toegenomen en de sfeer tussen klager en zijn behandelteam is meer onder spanning komen te staan.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In de dagen voor de bestreden beslissing van 20 juni 2016 is klager extra orale medicatie aangeboden, maar klager heeft deze
geweigerd. Ook is klager meer structuur aangeboden, maar ook dat heeft niet geholpen. De spanning bij klager liep op. Afzondering is wel overwogen, maar op de kamer kan geen zicht op klager worden gehouden. Hij zorgde voor overlast en werd fors
dreigend. Klager is vervolgens naar de separatie overgebracht. Daar kon hij worden gemonitord, ook om zicht te houden op mogelijke bijwerkingen van de medicatie. Er waren voldoende contactmomenten met het personeel. Na drie dagen is klager naar de
afdeling teruggekeerd.

3. De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De beroepscommissie neemt hierbij in aanmerking dat het hoofd van de inrichting de beslissing tot
separatie heeft genomen nadat andere maatregelen onvoldoende effect hadden gehad, terwijl het gedrag dat klager vertoonde aanleiding gaf om zijn bewegingsvrijheid te beperken. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, mr. C.F. Korvinus en drs. J.E. Wouda, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 15 november 2016

secretaris voorzitter

Naar boven