Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0245/SGB, 6 februari 2003, beroep
Uitspraakdatum:06-02-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/245/SGB
Betreft: [...] datum: 6 februari 2003

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 3 februari 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in het huis van bewaring De Geerhorst te Sittard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 29 januari 2003 tot plaatsing vanverzoeker op de afdeling voor psychologisch onvolwassenen van de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het bezwaarschrift d.d. 3 februari 2003, alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris d.d. 4 februari 2003.

1. De beoordeling
Verzoeker geeft aan dat hij op sociale gronden naar Sittard is overgeplaatst en dat hij daar graag wil blijven.

Uit de inlichtingen van de selectiefunctionaris komt naar voren dat verzoeker op 3 februari 2003 een bezwaarschrift heeft ingediend dat nog niet is behandeld. Gelet hierop wordt verzocht het schorsingsverzoek niet-ontvankelijk teverklaren.

In beginsel kan, gelet op het bepaalde in artikel 73, vierde lid van de Pbw, gelezen in verband met artikel 66, eerste lid van de Pbw, pas schorsing worden verzocht als de selectiefunctionaris afwijzend op het bezwaarschrift heeftbeslist en verzoeker tegen die afwijzing beroep heeft ingesteld bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. In alle andere gevallen wordt verzoeker niet ontvankelijk verklaard in zijn verzoek. Dit beginsel lijdtslechts uitzondering in die gevallen waarin de beslissing van de selectiefunctionaris lang op zich laat wachten of in die gevallen waarin sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.
De voorzitter stelt vast dat het schorsingsverzoek is gedaan terwijl nog niet is beslist op het bezwaarschrift. Er doen zich echter uitzonderlijke omstandigheden voor. Verzoeker is geselecteerd voor een penitentiaire inrichtingwaarvoor (nog) geen ministeriële aanwijzing als afdeling voor psychologisch onvolwassenen bestaat. De beslissing van de selectiefunctionaris is derhalve in strijd met de wet. Gelet hierop zijn er termen aanwezig voor toewijzing van

het schorsingsverzoek.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de selectiefunctionaris.

Aldus gedaan door mr. Y.A.J.M. van Kuijck, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris op 6 februari 2003.

secretaris voorzitter

Naar boven