Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2209/GM, 21 september 2016, beroep
Uitspraakdatum:21-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/2209/GM

betreft: [klager] datum: 21 september 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door [...], namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingstandarts verbonden aan de locatie Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 21 juni 2016 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ingevolge artikel 29, eerste lid, van de Pm dient een schriftelijk verzoek gericht aan de medisch adviseur om te bemiddelen ter zake van een medische klacht uiterlijk op de veertiende dag na die waarop het medisch handelen waartegen de klacht zich
richt
heeft plaatsgevonden te worden ingediend.
De klacht is gedateerd op 21 april 2016 en betreft het medisch handelen door de inrichtingstandarts van de locatie Sittard in de periode van oktober tot en met november 2015, derhalve ruim na de laatste behandeling. Door klager is gesteld dat hij de
klacht tijdig heeft ingediend, maar dat de klacht niet door de inrichting aan de medisch adviseur is doorgestuurd. Wegens het ontbreken van een onderbouwing van deze enkele stelling acht de beroepscommissie zulks niet aannemelijk geworden.
Gelet op het vorenstaande dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn klacht.
Ten overvloede informeert de beroepscommissie klager dat hij, gelet op het bepaalde in artikel 47, tweede lid, juncto artikel 65, vijfde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg bij het Regionaal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg tot tien jaar na het handelen of nalaten van de zorgverlener een klacht kan indienen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N. Jörg, voorzitter, dr.ing. C.J. Ruissen en drs. J.H.A.M.C. Schoenmaeckers, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 21 september 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven