Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3161/GA, 7 december 2016, beroep
Uitspraakdatum:07-12-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/3161/GA

betreft: [klager] datum: 7 december 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 augustus 2016 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de inbeslagname van tijdschriften (Playboys).

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager noch de directeur heeft zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep toegelicht.

3. De beoordeling
De klacht van klager richt zich tegen de inbeslagname van tijdschriften. Deze inbeslagname kan worden aangemerkt als een door of namens de directeur genomen beslissing. Klager is derhalve ontvankelijk in zijn klacht.

Klagers tijdschriften, 3 Playboys, zijn niet in de inrichtingswinkel te verkrijgen. Evenmin staan deze apart vermeld in de huisregels.

In de huisregels onder 4.5.4 is vermeld dat het niet is toegestaan tijdschriften in bezit te hebben die de orde en veiligheid in de inrichting in gevaar kunnen brengen. De inhoud van de tijdschriften mag niet leiden tot kennis die gebruikt kan worden
om de orde en veiligheid in de inrichting dan wel de ongestoorde tenuitvoerlegging te verstoren.

Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan niet worden gesteld dat de tijdschriften van klager, 3 Playboys, gerekend moeten worden tot de tijdschriften die klager ingevolge het bepaalde onder 4.5.4 van de Huisregel niet in zijn bezit mocht hebben en
derhalve voor inbeslagname in aanmerking kwamen.

De beroepscommissie zal het beroep dan ook gegrond verklaren, de beslissing van de beklagrechter vernietigen, klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn klacht, en deze klacht gegrond verklaren. De beroepscommissie acht geen gronden aanwezig voor
toekenning van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de beslissing van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk en verklaart de klacht gegrond.

Bepaalt dat klager geen tegemoetkoming zal worden toegekend.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 7 december 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven