Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2966/GA en 16/3025/GA, 1 december 2016, beroep
Uitspraakdatum:01-12-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/2966/GA en 16/3025/GA

betreft: [klager] datum: 1 december 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften van

de directeur van de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard en van

[...], verder te noemen klager, namens hem ingediend door mr. J. Serrarens,

gericht tegen een uitspraak van 22 augustus 2016 van de beklagcommissie bij de locatie Heerhugowaard

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 4 november 2016, gehouden in de locatie De Schie te Rotterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. J. Serrarens, en de heer [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur, bijgestaan door mevrouw
[...], juridisch medewerker. De behandeling van de beroepen is wat klachtnummer 2016/122 betreft met behulp van een tolk Turkse taal gedaan; daarna zijn de beroepen behandeld in de Engelse taal.

Op 8 november 2016 heeft de beroepscommissie de D&R-plannen van klager van maart en april 2016 ontvangen. Een afschrift hiervan is doorgestuurd naar klager en zijn raadsvrouw.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Beroep klager (16/2966/GB):
-klachtnummer 2016/122 het sluiten van de crea afdeling;
-klachtnummer 2016/132 de weigering om een boek via het bezoek te mogen invoeren;
-klachtnummer 2016/315 het gedrag van een piw-er;
-klachtnummer 2016/383 het feit dat klager van het afdelingshoofd een oranje kaart heeft gekregen.

Beroep directeur (16/3025/GA):
-klachtnummer 2016/318 een disciplinaire straf van twee dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel.

De beklagcommissie heeft klager met betrekking tot klachtnummers 122, 315 en 383 niet-ontvankelijk in zijn beklag verklaard, klachtnummer 132 ongegrond verklaard en klachtnummer 318 gegrond verklaard met toekenning van een tegemoetkoming van €15,= op
de
gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt, zakelijk weergegeven, toegelicht.

klachtnummer 122
Er lijkt overlap met de klacht over de crearuimte in het beroep met kenmerk 16/2582/GA, waarin de groepsklacht van lang en levenslang gestrafte gedetineerden over de afdeling in de locatie Zuyder Bos wordt behandeld. Het gaat klager er in dit beroep
echter om dat hem was beloofd dat de creamogelijkheden die hij in de locatie Norgerhaven te Veenhuizen had, dezelfde zouden zijn in de locatie Zuyder Bos. Het feit dat de crearuimte zou worden gesloten, was al bekend bij de directeur. Nu klager
speciale
mogelijkheden in de locatie Zuyder Bos waren beloofd, had voor hem een uitzondering gemaakt moeten worden.
Klager had in de locatie Norgerhaven de hele dag een ruimte tot zijn beschikking die dienst deed als atelier en bibliotheek. Klager schilderde veel. Directeur Poel van de locatie Zuyder Bos heeft foto’s gemaakt van de ruimte en ook van de tuin. Klager
was eenzelfde ruimte in de locatie Zuyder Bos beloofd. Die ruimte was er echter niet. Klager heeft in de locatie Zuyder Bos gewoon meegedaan aan het dagprogramma, waarin ongeveer een uur per week crea was ingepland. Van een leegstaande dubbelcel op de
afdeling die nadien in gebruik is genomen als crearuimte, heeft klager door zijn overplaatsing geen gebruik meer kunnen maken.

klachtnummer 132
In het beroepschrift staat dat er in de penitentiaire inrichting (p.i.) Heerhugowaard geen procedure of formulier voor het vragen van toestemming voor de invoer van een boek is. Dit is niet correct. Klager blijkt wel degelijk een formulier te hebben
ingevuld, maar daarop heeft hij geen reactie gekregen. Toen de bezoeker met het bewuste boek in de p.i. kwam, is het niet aan klager gegeven, maar ook niet teruggeven aan de bezoeker. De p.i. heeft het boek aangenomen en het bevindt zich nu op de
badafdeling. Klager mag het niet hebben. Het is een Turks politiek boek, dat ook gedeeltelijk over klager gaat. Het is niet zomaar te krijgen. Klager heeft in andere p.i’s altijd zo zijn boeken gekregen, als deze niet op reguliere wijze te verkrijgen
waren. De directeur heeft navraag gedaan bij de p.i. Norgerhaven. Het antwoord, dat klager niet om toestemming vooraf heeft gevraagd om boeken en cd’s in te voeren en onder die omstandigheden geen boeken via het bezoek heeft ontvangen, is onjuist.
Klager heeft wel vooraf toestemming gevraagd om boeken in te voeren en hij heeft dan ook tientallen boeken ontvangen, ook via het bezoek. Hij had meer dan 100 boeken in dozen zitten.

klachtnummer 315
Klager denkt dat de piw-er geïnstrueerd is door het afdelingshoofd of de directeur. De piw-er kwam een week later zijn excuses aanbieden aan klager en gaf aan dat hij in opdracht handelde. De piw-er had het niet naar zijn zin in de p.i. en is
weggegaan.
De piw-er was agressief. Medegedetineerde D. was er ook bij en die was bang geworden. Er was geen reden voor het gedrag van de piw-er.

klachtnummer 383
Klager heeft niets verkeerd gedaan. De oranje kaart heeft wel degelijk een impact voor klager, omdat deze later bij zijn overplaatsing tegen hem is gebruikt. Er is met hem nooit over het D&R-plan gesproken. Ineens kreeg hij een oranje kaart zonder dat
daar een basis voor was. Het heeft klager de nodige stress bezorgd, want hij wist niet wat hij moest doen. Hij moest zijn mentor spreken, maar die had een kaartje boven de deur hangen met “nu even niet” erop. Er was geen MDO voor het plan. Klager en
zijn mentor is niet om informatie gevraagd.

klachtnummer 318
Klager was aan het roeien op het roeiapparaat en bevond zich daardoor laag op de grond. Hij moest opzij kijken om de deur te kunnen zien. Als hij aan het roeien is, kan hij niet zien wie langs de deur loopt. De foto die de directeur heeft overgelegd,
is
van de voorkant van de deur genomen. Het roeiapparaat dat in de ruimte staat, is daarop niet te zien. In het aanvullende beroepschrift van de directeur van 6 september 2016 staat dat het betrokken personeelslid daadwerkelijk heeft gezien dat klager
naar
hem keek, terwijl hij het woord “asshole” uitsprak. Dat is niet mogelijk en staat ook niet in het verslag. Er waren nog meer gedetineerden aanwezig, onder wie D., en die noemt het woord asshole niet in zijn verklaring. Bovendien hadden die andere
gedetineerden het ook kunnen hebben gezegd. Twee aanwezige piw-ers hoorden het ook niet. Er is klager geen verslag aangezegd. Directeur mevrouw [...] heeft geen reden gezien klager een straf op te leggen, maar de volgende dag kreeg klager toch een straf
opgelegd van directeur [...]. Piw-er J had, gelet op de voorgeschiedenis, niet op de afdeling moeten zijn.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.

klachtnummer 122
Verwezen wordt naar de ter zitting overgelegde pleitnotitie waarin de essentie staat. Nimmer is toegezegd dat klager dezelfde faciliteiten in de locatie Zuyder Bos zou krijgen als in de locatie Norgerhaven. Toegezegd is een afdeling te creëren die
vergelijkbaar zou zijn met afdeling K van de locatie Norgerhaven, met inachtneming van de gebouwelijke situatie van de locatie Zuyder Bos. Die gebouwelijke situatie maakt het niet mogelijk dat klager in de locatie Zuyder Bos de beschikking over een
even
grote crea-ruimte als in de locatie Norgerhaven heeft.

klachtnummer 132
Om een boek via het bezoek te laten invoeren moet een formulier worden ingevuld. In de huisregels staat beschreven hoe dat gaat. De directeur weet niet van het bestaan van een aanvraagformulier dat klager zou hebben ingevuld. Het boek bevindt zich in
het bad, omdat het in de procedure niet goed is gegaan. Er is verder geen beslissing genomen om het boek wel of niet aan klager te verstrekken.

klachtnummer 315
De directeur volstaat met een verwijzing naar de schriftelijke reactie op het beroep.

klachtnummer 383
Er worden geen MDO-verslagen meer gemaakt. Het D&R-plan is met klager besproken en toen is ook tegen hem gezegd dat hij een oranje kaart had. De directeur zal het D&R-plan van klager van maart en april 2016 nasturen.

klachtnummer 318
De directeur verwijst naar de schriftelijke reactie van 6 september 2016 en legt ter zitting een kleurenfoto over van de deur waarachter klager zich bevond. De deur is voorzien van twee grote ramen en daardoor is te zien wie langs loopt. Directeur
mevrouw [...] heeft met directeur [...] afgesproken dat hij het rapport de volgende dag zou afhandelen.

3. De beoordeling
klachtnummer 122
Gelet op hetgeen schriftelijk en ter zitting naar voren is gekomen, acht de beroepscommissie niet aannemelijk dat de directeur heeft toegezegd dat speciaal voor klager een crearuimte zou worden gecreëerd in de locatie Zuyder Bos. Gelet hierop is geen
sprake van een beklagwaardige beslissing van de directeur en zal de uitspraak van de beklagcommissie worden bevestigd.

klachtnummer 132
Op grond van de huisregels van de p.i. Heerhugowaard, locatie Zuyder Bos, onderdeel 4.5.4 Boeken, kranten, tijdschriften worden alleen boeken, kranten en tijdschriften die rechtstreeks van de uitgever komen, na verkregen toestemming van bibliotheek of
onderwijs geaccepteerd. Klager heeft via zijn bezoek een boek willen laten invoeren, maar dat is geweigerd, omdat klager dit niet volgens de huisregels heeft gedaan. Op het moment dat de inrichting een boek niet accepteert, zou dat weer meegegeven
moeten worden met de bezoeker. De inrichting heeft het boek in dit geval echter aangenomen en voor klager bij de badafdeling opgeborgen. Nu klager dat boek nog steeds wenst te ontvangen en eerder ook via deze weg boeken heeft ontvangen, had het voor de
hand gelegen dat de directeur vervolgens een beslissing had genomen over de invoer van dat boek. Het beroep is derhalve gegrond, de uitspraak van de beklagcommissie zal worden vernietigd en het beklag zal alsnog gegrond worden verklaard. De directeur
zal worden opgedragen een beslissing te nemen over de invoer van het boek.

klachtnummer 315
Hetgeen in beroep is aangevoerd, kan niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

klachtnummer 383
Hetgeen in beroep is aangevoerd, kan niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

klachtnummer 318
Hetgeen in beroep is aangevoerd, kan niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. De door de directeur ter zitting overgelegde foto maakt dat niet anders, nu de foto alleen de voorkant van de deur vanaf de gang laat zien en
niet
een volledig beeld geeft van de ruimte achter de deur waarin klager zich bevond. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep van klager met betrekking tot klachtnummers 122, 315 en 383 ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.
De beroepscommissie verklaart het beroep van klager met betrekking tot klachtnummer 132 gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij vernietigt de beslissing waarover is geklaagd en
draagt de directeur op een nieuwe beslissing te nemen ten aanzien van de invoer van het boek met inachtneming van haar uitspraak.
De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J. Stolwerk, voorzitter, mr. M.M. Boone en mr. W. F. Korthals Altes, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Jousma, secretaris, op 1 december 2016

secretaris voorzitter

Naar boven