Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/2126/JA, 29 januari 2003, beroep
Uitspraakdatum:29-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/2126/JA

betreft: [klager] datum: 29 januari 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennis genomen van een op 7 oktober 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Den Hey-Acker te Breda

gericht tegen een uitspraak d.d. 27 september 2002 van de beklagrechter bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 18 november 2002, gehouden in de j.j.i. De Heuvelrug, locatie Eikenstein, te Zeist, zijn gehoord de heer [...], locatiedirecteur a.i. en klager.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de extreem hoge temperatuur op klagers afdeling en kamer.

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Ten onrechte heeft de beklagrechter zich niet gebogen over de ontvankelijkheidsvraag. In casu betreft het geen jegens klager door of namens de directeur genomen beslissing. De klacht leent zich slechts voor bemiddeling.
Destijds verbleef klager in groep 10. Deze is gehuisvest in laagbouw met een plat dak, gelegen op het zuiden. De kamers van de jeugdigen liggen niet op het zuiden. Voorop staat dat het bij zomerse temperaturen zowel binnen alsbuiten de inrichting warm is. Om technische en financiële redenen beschikt de inrichting niet over airco's. Dat betekent niet dat de inrichting niet gehouden is zo veel mogelijk te doen om de binnentemperatuur zo draaglijk mogelijkte maken. De door de inrichting daartoe genomen maatregelen zijn het zo ver mogelijk openzetten van de ramen, ook die van de kamer van de groepsleiders, het bieden van alternatieve programma's als watergevechten, het gesloten houdenvan de gordijnen op de kamers en het experimenteren met een luchtcirculatie-apparaat, welke laatste maatregel in de praktijk slechts het rondpompen van warme lucht betekende.
Na het beklag heeft de inrichting 124 ventilatoren gehuurd. Deze zijn geen standaardvoorziening. Als huurder van het pand kan de inrichting geen adequate aanpassingen verrichten. De op de luchtbeheersing betrekking hebbende klachtenvan het personeel zijn inmiddels sterk verminderd. Volgens het hoofd van de technische dienst werkt de afzuiginstallatie boven de deuren pro-actief, waarbij de schuif in de kamer geopend dient te zijn. Ook onder die omstandighedenblijft het een kwestie van warme lucht rondpompen.
De directeur erkent dat het door de inrichting voldoen aan het programma van eisen niets zegt over (maximaal toelaatbare) temperaturen in de inrichting.
Tot slot zegt de directeur toe dat ingeval van gegrondverklaring van zijn beroep hij betrokkene alsnog de door de beklagrechter vastgestelde compensatie zal verschaffen.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager betwist dat ten tijde van het extreem warme weer de afzuiginstallatie boven de deur werkte. Met de komst van de ventilatoren werd de temperatuur draaglijker.

3. De beoordeling
De maandcommissaris heeft naar aanleiding van het beklag ter bemiddeling gesproken met klager en groepsleiding, welke bemiddeling niet heeft geleid tot intrekking van het klaagschrift.
Het beklag als onder 1. geformuleerd is in beginsel niet-ontvankelijk, aangezien een jeugdige krachtens artikel 65 Bjj beklag kan doen over een hem betreffende door of namens de directeur genomen beslissing. Dit beginsel kan onderomstandigheden uitzondering lijden.
Vast staat dat ten tijde van het indienen van het klaagschrift de weersomstandigheden gedurende een aantal dagen zodanig waren dat de binnen- en buitentemperatuur gedurende het gehele etmaal uitzonderlijk hoog was, waarbij de doorde directeur geschetste gebouwelijke situatie leidt tot het zeer hoog oplopen van de binnentemperatuur.
Aannemelijk is geworden dat de directeur ter beïnvloeding van de binnentemperatuur een aantal maatregelen heeft genomen, alsmede de jeugdigen alternatieve programma's ter verkoeling heeft geboden. Voorts heeft de directeur vooriedere kamer van de jeugdigen een ventilator gehuurd, waardoor de gevoelswarmte lager werd. Ook is aannemelijk geworden dat conform artikel 6, derde lid van de Regeling eisen kamer justitiële jeugdinrichtingen klagers kamer eenventilatiemogelijkheid heeft waardoor op natuurlijke dan wel mechanische wijze lucht kan worden aangevoerd. De beroepscommissie acht het niet onaannemelijk dat de afzuiginstallatie op klagers kamer onder genoemde weersomstandighedengeen dan wel weinig afkoeling biedt, zodat in redelijkheid besloten kon worden deze wegens het geluids- en warmteproductie niet permanent te doen functioneren. De beroepscommissie komt op grond van het vorenstaande tot de slotsomdat de directeur heeft voldaan aan hetgeen onder deze omstandigheden van hem redelijkerwijs kon en mocht worden verwacht, zodat naar het oordeel van de beroepscommissie in het onderhavige geval geen sprake is van een uitzondering,die leidt tot ontvankelijkheid van het beklag. De beroepscommissie zal het beroep dan ook gegrond verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.C. Bartels, voorzitter, mr. D.A. Flinterman en prof.dr. N.W. Slot, leden, in tegenwoordigheid van mr. E. van der Waal-van der Linden, secretaris, op29 januari 2003

secretaris voorzitter

Naar boven