Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/2368/GA, 21 november 2016, beroep
Uitspraakdatum:21-11-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 16/2368/GA

betreft: [klager] datum: 21 november 2016

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 juni 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyder Bos,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Zuyder Bos in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. J.J. Serrarens om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft – voor zover in beroep aan de orde – de weigering om eten mee te mogen nemen naar het bezoek.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Klagers broer en moeder zouden vanuit het Verenigd Koninkrijk bij klager op bezoek komen. Klager had daarvoor een bezoekmoment geregeld voor de duur van
vier
uren. De bezoekruimte heeft slechts beperkte faciliteiten. Klager heeft een verzoek ingediend om eten te mogen meenemen voor zijn bezoek. Zijn verzoek is geweigerd omdat het meenemen van eten niet is toegestaan in de huisregels. Andere gedetineerden
mogen wel eten meenemen naar het bezoek. Klager wenst een compensatie voor de schade die zijn familie geleden heeft, zoals de reis en het visum. Klager heeft het bezoek niet door laten gaan.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Klager heeft een verzoek ingediend bij het afdelingshoofd om kleine hapjes mee te mogen nemen voor zijn bezoek. Zijn bezoek zou overkomen vanuit Engeland en het bezoekmoment was gepland voor de duur van vier uren. Het afdelingshoofd heeft klagers
verzoek afgewezen onder verwijzing naar bijlage 5 van de huisregels van de locatie Zuyder Bos, waarin is bepaald dat het niet is toegestaan om eten mee te nemen naar het bezoek.

De beroepscommissie dient thans de vraag te beantwoorden of bij het afwijzen van een verzoek als het onderhavige kan worden volstaan met een enkele verwijzing naar de huisregels. Naar het oordeel van de beroepscommissie kan deze vraag bevestigend
worden
beantwoord, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen die een afwijking rechtvaardigen.

In voorliggend geval heeft klager verzocht eten mee te nemen naar een gepland bezoek vanuit het Verenigd Koninkrijk dat vier uren zou duren, teneinde het bezoek iets te eten aan te bieden. Klager heeft geen bijzondere gronden aangevoerd die een
toewijzing zouden moeten rechtvaardigen. Na afwijzing van zijn verzoek heeft klager zelf het bezoek geannuleerd mede op grond dat de spanning hem te veel werd. Naar het oordeel van de beroepscommissie is hier geen sprake van zodanige bijzondere
omstandigheden dat van de zijde van de directie van de huisregels had moeten worden afgeweken. Het beroep zal ongegrond worden verklaard. De uitspraak van de beklagrechter zal in zoverre worden bevestigd.

Wat betreft de door klager verzochte compensatie voor de schade die zijn familie heeft geleden, merkt de beroepscommissie op dat klager er zelf voor heeft gekozen het bezoek te annuleren. Van verhaalbare schade kan dan ook geen sprake zijn.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 21 november 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven